grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 17 . 12. 2020. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Додела бесплатних садница за пошумљавање

Упутство о додели бесплатних садница физичким лицима за пошумљавање

Физичко лице које има одговарајуће земљиште за пошумљавање, минималне површине 5 ари, има право на бесплатан садни материјал за пошумљавање.

Одговарајуће земљиште за пошумљавање

За пошумљавање може да се користи шумско и пољопривредно земљиште, с тим што је за пошумљавање обрадивог пољопривредног земљишта неопходно прибавити сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште.

Захтев за одобрење промене намене се подноси на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште Београд, Грачаничка 8.

Поступак добијања бесплатних садница за пошумљавање

Физичко лице које жели да пошуми своје земљиште обраћа се захтевом регистрованом шумском расаднику (привредно друштво, правно лице или предузетник уписан у регистар шумских расадника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме), за бесплатну доделу садница.

Списак регистрованих шумских расадника налази се у прилогу, као и на сајту Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs .

Уз захтев за доделу бесплатних садница, физичко лице доставља доказ о власништву за земљиште које намерава да пошуми.

Најбоље је захев поднети у рано пролеће или рану јесен, пре почетка радова на пошумљавању, како би се на време обезбедио потребан садни материјал.

Уколико шумски расадник има на располагању одговарајући садни материјал, закључиће уговор са физичким лицем о међусобном регулисању односа, којим се обавезује да ће физичком лицу обезбедити бесплатан садни материјал одговарајућег квалитета, и пружити потребна упутства у вези правилног извођења садње на терену.

Физичко лице се обавезује да ће преузети садни материјал и придржавати се стручних упутстава. Физичко лице само изводи садњу садница на терену.

Трошкове садног материјала додељеног физичким лицима сноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, након спроведеног конкурса за доделу средстава Буџетског фонда за шуме РС за текућу годину, на који се јавља привредно друштво, правно лице или предузетник који је физичком лицу доделио бесплатне саднице.

За све додатне информације можете се обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1, email: office.sume@minpolj.gov.rs).

 

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ ШУМСКИХ РАСАДНИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ ШУМСКИХ РАСАДНИКА
 НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
             
Ред. број Произвођач Адреса Расадник Шумска управа/ Телефон
општина
1.        ЈП „Војводинашуме” Нови Сад, Војводе Путинка 3 „Челарево” Бачка Паланка 021/754-124
Шумско газдинство „Нови Сад” 021/557-412 „Ратно острво” Ковиљ 021/888-028
    „Карловача” Плавна 021/778-193
    „Лочка пумпа” Тител 021/861-735
2.        ЈП „Војводинашуме”  Сремска Митровица, Паробродска 2 „Крстац” Кленак 022/445-235
Шумско газдинство „Сремска Митровица” 022/622-111 „Ђепуш” Моровић 022/736-908
    „Пландиште” Купиново 022/88-030
3.        ЈП „Војводинашуме” Сомбор, Апатински пут 11 „Зверињак” Апатин 025/772-223
Шумско газдинство „Сомбор” 025/463-114 „Шмагуц” Бачки Моноштор 024/555-626
    „Кањижа” Суботица 024/555-626
    „Храстовача” Суботица 024/555-626
    „Канлија песак” Апатин 025/772-223
4.        ЈП „Војводинашуме”  Панчево, Максима Горког 24 „Жарковац” Ковин 013/742-625
Шумско газдинство „Банат” Панчево 013/342-899 „Љутово” Зрењанин 023/563-368
    Ечка” Зрењанин 023/563-368
5.        ЈП „Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица, Змајев трг 1 „Велико воће-Беочин” Беочин 021/463-667
021/463-666 „Врдник” Врдник
6.        Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад Нови Сад, Антона Чехова 13 „Каћка шума” Каћ 021/540-383
 –
    540-386
7.        Покрет горана Сомбор Сомбор, Венац Р. Путника 2 Расадник Сомбор 025/33-222
8 Покрет горана Суботица Суботица, Магнетна поља бб. Расадник Суботица 024/546-313
9 ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад-Одељење за шумарство Сомбор Сомбор, Војвођанска 16 „Поћас бара” Бачки Моноштор 025/24-799; 025/22-063
  „Клек“
10 Водопривредно предузеће „Дунав” АД Бачка Паланка Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21 Бачка Паланка Бачка Паланка  
066/8074-035
023/429-104
11 Шумарско пројектни биро ДОО Београд, Чукарица Београд, Требевићка 11/02  Нови Сад, Петра Драпшина 9/31 „Мошорин” Мошорин 060/7071403
КО Ковиљ Нови Сад
   
12 Предузетник Зора Лагунџин, „Викумак” Иђош, Вука Караџића 9. „Иђош” Иђош 023/65-265
„Тител“  Тител 060/749-58-35
„Црна Бара“ Црна Бара  
13 „СЗТР Мане” Зекоња Мироје 23323 Иђош, Николе Француског 4 КО Тараш Општина Зрењанин 064/135-8975
кат.пар.2802/1,.2803/1,2804/1,2805/1,2806/1,234/165,2688/1,2688/2,2696/1 и 2696/2.   023/887-569
14 Д.о.о. „Јовишевић“ Обровац Обровац, општина Бачка Паланка, ул Симе Шолаје 42 КО Обровац и КО Бачки Петровац Обровац, општина Бачка Паланка 064/6440771
15 ЈКСП „Екос“Житиште, као шумски и украсни рас. 23210 Житиште, Ђуре Јакшића бр.2 КО Честерег, на кат.пар.109 Житиште 023/821-022
16 ДОО „Agro Eco Bel” Бела Црква Бела Црква, Војске Југославије 35. КО Кусић 2, кат. парц.2901/2. Бела Црква 064/215-2549
17 Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду Врбас 21460 Врбас, Маршала Тита 89 КО Врбас кат.парц.2839 Врбас 064/1441783
18 ЈКП „Зеленило“ Сомбор 25000 Сомбор, Раде Дракулића 12 КО Сомбор-1, КО Сомбор-2 Сомбор 025/469310
19 ВД „Западна Бачка“ д.о.о. Сомбор 25000 Сомбор, Војвођанска 19 КО Сомбор II, кат.пае.23707 Сомбор 069/2091108
20  „Ecoforestry“ Ченеј, Матић Горан 21233 Ченеј, Међународни пут 312. КО Ченеј, кат пар. 2144, КО Радичевић кат.парц.14,1562 Ченеј 060/03 77 018
21 ДОО „ГРЕЕНЛАД КОМАРОВ“ Нови Сад 21203 Ветерник, Новосадски пут 79 КО Ветерник, к.п. 3673/1, 3673/2 Нови Сад  
22 Прехрамбено шумарска и хемијска школа, Сремска Митровица 22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 3 КО Сремска Митровица, к.п.4605/1 Сремска Митровица  
23 „Maxim Studio“ d.o.o. Сремска Каменица 21208 Сремска Каменица, Јагода 18 КО Фекетић, Мали Иђош, к.п.6264/7 Мали Иђош 063/5120217
24 Земуница ДОО Банатско Карађорђево 23126 Банатско Карађорђево, Првог маја 1 КО Банатско Карађорђево, к.п.214/1,214/2,215,217/1,217/2,216 Банатско Карађорђево 061/2724380
25 ЈП „Србијашуме” ШГ Београд Београд, Кнеза Милоша 55 „Сремчица“ Сремчица 011/8016-133
„Црвенка 1” Рит 011/3611-083
„Црвенка 2” Рит  
26 ЈП „Србијашуме” ШГ „Борања” Лозница Лозница, Саве Ковачевића 2 „Бељчевача” Шабац 015/345-322
27 ЈП „Србијашуме” ШГ „Северни Кучај” Кучево Кучај, Трг Вељка Дугошевића 26 „Мишљеновац” Кучево 012/851-911
„Острво“ Пожаревац
28 ЈП „Србијашуме” ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац Деспотовац, Моравска 14   Ћуприја 035/472-765
„Лазићев салаш” 035/8474-776
29 ЈП „Србијашуме” ШГ „Крагујевац” Крагујевац Крагујевац, Косовска 13 „Рогот” Баточина 034/381-424
„Неваде“ Горњи Милановац  
30 ЈП „Србијашуме” ШГ „Столови” Краљево Краљево, Индустријска 28 „Рибница” Краљево 036/393-963
036/392-961
31 ЈП „Србијашуме” ШГ „Расина” Крушевац Крушевац, Балканска 18 „Наупаре” Крушевац  
„Равна коса I и II“ Крушевац 037/438-263
„Милентија“ Брус 037/420-751
32 ЈП „Србијашуме” ШГ „Ужице” Ужице Ужице, Николе Пашића 40 „Горјани” Ужице  031/516-133 031/811-435
„Пожега” Пожега
33 ЈП „Србијашуме” ШГ „Голија” Ивањица Ивањица, Венијамина Маринковића  „Лучка река” Ивањица 032/663-321
„Увац“ Сјеница 020/741-314
    032/662-253
34 ЈП „Србијашуме” ШГ „Пријепоље” Пријепоље  Пријепоље, Валтерова 155 „Камена река” Пријепоље 033/713-650
35 ЈП „Србијашуме” ШГ „Тимочке шуме” Бољевац Бољевац, Драгиша Петровића 5 „Селиште” Бољевац 019/422-811
064/8563-447
36 ЈП „Србијашуме” ШГ „Пирот” Пирот Пирот, Српских владара 6 „Барје” Пирот 010/332-474
37 ЈП „Србијашуме” ШГ „Топлица” Куршумлија Куршумлија, Вука Караџића бб „Доња Коњуша” Куршумлија 027/381-325
38 ЈП „Србијашуме” ШГ „Шума” Лесковац Лесковац, Делиградска 1 „Власина” Власотинце 016/243-034
39 Покрет горана Брус Брус, Ослободилачка бб „Богише” Брус 037/825-579
064/405-3912
40 Покрет горана Сурдулица Сурдулица, Српских владара 67 „Алакинце” Сурдулица 017/813-755,
063/102-3057
41 Расадник „Чедово” предузетник Мијајловић Ристо Сјеница, Чедово „Чедово” Сјеница 020/480-007
064/8333-791
42 Д.о.о. „Populus plus”  Злот бб „Топола” Злот 064/856-3320
064/341-9031
43 Д.о.о. „Мичелини“ Ваљево Ваљево, Рајковачка 17 КО Гардиновци кат.пар. 1486 Ваљево 014/3520919
44 ПД „Ерозија” а.д. Ваљево Ваљево, Поп Лукина 8 „Јовања” Балиновић, Ваљево 014/227-311
064/646-9644
45 ДВП „Ерозија” Ниш Ниш, Генерала М. Лешјанина 12 „Црвена река” Бела Паланка 018/524-153
46 Атеље „ГЕА” Бујановац Бујановац, Саве Ковачевића 6 „Зелена долина” Бујановац 017/414-585
063 421 018
064/8155763
47 Предузеће за озелењавање „Рио” Костолац Костолац, Николе Тесле бб Кленовник Костолац 012/241-568
48 ЈП „Колубара” Лазаревац Лазаревац, Колубарски пут 8. „Барошевац” Барошевац 011/811-0014
011/812-3333
49 ДОО „Garden dekor“ – Јовановић Милутин Ћуприја, Сретена Здравковића 82 „Јовановић“ Ћуприја  
    036/660311
50 ЈП „НП Тара” Бајина Башта Бајина Башта, Миленка Топаловића 3 „Калуђерске баре” НП Тара 031/853-644
„Луг“ НП Тара
51 Топаловић Милан 15305 Липолист КО Зауглине у Бајиној Башти Бајина Башта 063/360-377
015/274-331
52 ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље 18400 Прокупље, Василија Ђуровића-Жарког 1 „Топлица“ Прокупље 027/322-673
53 Александар Јовићевић „ЕЈА ЈОВ“ Власотинце 16210 Власотинце, Немањина 2/8 КО Власотинце, к.п.3352 Власотинце 064/4432379
54  „АВИУМ“ д.о.о. Велико Село 12314 Велико Село, општина Мало Црниће КО Велико Село к.п. 4694, 4357 Мало Црниће  063/255651
55 СЗПР“Монекс“ Јевтић Драган 15307 Лешница, Јелав, Лозница КО Јелав и КО Шор к.п. 769, 686 Лешница, Лозница 064/2192242
56 Родољуб Стевановић ПР Ђовдин 12309 Шетоње, ул.др Радована Ђаковића 2, Ђовдин КО Ђовдин к.п.1621,1622,163,1624,1625 Ђовдин 062/319257