grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 15. 07. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Додела бесплатних садница за пошумљавање

Упутство о додели бесплатних садница физичким лицима за пошумљавање

Физичко лице које има одговарајуће земљиште за пошумљавање, минималне површине 5 ари, има право на бесплатан садни материјал за пошумљавање.

Одговарајуће земљиште за пошумљавање

За пошумљавање може да се користи шумско и пољопривредно земљиште, с тим што је за пошумљавање обрадивог пољопривредног земљишта неопходно прибавити сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште.

Захтев за одобрење промене намене се подноси на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште Београд, Грачаничка 8.

Поступак добијања бесплатних садница за пошумљавање

Физичко лице које жели да пошуми своје земљиште обраћа се захтевом регистрованом шумском расаднику (привредно друштво, правно лице или предузетник уписан у регистар шумских расадника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме), за бесплатну доделу садница.

Списак регистрованих шумских расадника налази се у прилогу, као и на сајту Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs .

Уз захтев за доделу бесплатних садница, физичко лице доставља доказ о власништву за земљиште које намерава да пошуми.

Најбоље је захев поднети у рано пролеће или рану јесен, пре почетка радова на пошумљавању, како би се на време обезбедио потребан садни материјал.

Уколико шумски расадник има на располагању одговарајући садни материјал, закључиће уговор са физичким лицем о међусобном регулисању односа, којим се обавезује да ће физичком лицу обезбедити бесплатан садни материјал одговарајућег квалитета, и пружити потребна упутства у вези правилног извођења садње на терену.

Физичко лице се обавезује да ће преузети садни материјал и придржавати се стручних упутстава. Физичко лице само изводи садњу садница на терену.

Трошкове садног материјала додељеног физичким лицима сноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, након спроведеног конкурса за доделу средстава Буџетског фонда за шуме РС за текућу годину, на који се јавља привредно друштво, правно лице или предузетник који је физичком лицу доделио бесплатне саднице.

За све додатне информације можете се обратити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада 1, email: office.sume@minpolj.gov.rs).

 

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ ШУМСКИХ РАСАДНИКА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ред. број Произвођач Адреса Расадник Шумска управа/ Телефон  
општина  
1. ЈП „Војводинашуме” Нови Сад, Војводе Путинка 3 „Челарево” Бачка Паланка 021/754-124  
Шумско газдинство „Нови Сад” 021/557-412 „Ратно острво” Ковиљ 021/888-028  
    „Карловача” Плавна 021/778-193  
    „Лочка пумпа” Тител 021/861-735  
2. ЈП „Војводинашуме” Сремска Митровица, Паробродска 2 „Крстац” Кленак 022/445-235  
Шумско газдинство „Сремска Митровица” 022/622-111 „Ђепуш” Моровић 022/736-908  
    „Пландиште” Купиново 022/88-030  
3. ЈП „Војводинашуме” Сомбор, Апатински пут 11 „Зверињак” Апатин 025/772-223  
Шумско газдинство „Сомбор” 025/463-114 „Шмагуц” Бачки Моноштор 024/555-626  
    „Кањижа” Суботица 024/555-626  
    „Храстовача” Суботица 024/555-626  
    „Канлија песак” Апатин 025/772-223  
4. ЈП „Војводинашуме” Панчево, Максима Горког 24 „Жарковац” Ковин 013/742-625  
Шумско газдинство „Банат” Панчево 013/342-899 „Љутово” Зрењанин 023/563-368  
    Ечка” Зрењанин 023/563-368  
5. ЈП „Национални парк Фрушка гора” Сремска Каменица, Змајев трг 1 „Велико воће-Беочин” Беочин 021/463-667  
021/463-666 „Врдник” Врдник  
6. Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад Нови Сад, Антона Чехова 13 „Каћка шума” Каћ 021/540-383  
 –  
    540-386  
7. Покрет горана Сомбор Сомбор, Венац Р. Путника 2 Расадник Сомбор 025/33-222  
8. Покрет горана Вршац Вршац, Ђуре Даничића 40 „Крушчица“ Вршац 013/833 -290  
(Илдико Немет) 063/8019 -375  
9. Покрет горана Суботица Суботица, Магнетна поља бб. Расадник Суботица 024/546-313  
10. ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад-Одељење за шумарство Сомбор Сомбор, Војвођанска 16 „Поћас бара” Бачки Моноштор 025/24-799; 025/22-063  
  „Клек“  
11. Водопривредно предузеће „Дунав” АД Бачка Паланка Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21 Бачка Паланка Бачка Паланка    
066/8074-035  
023/429-104  
12 Шумарско пројектни биро ДОО Београд, Чукарица Београд, Требевићка 11/02  Нови Сад, Петра Драпшина 9/31 „Мошорин” Мошорин 060/7071403  
КО Ковиљ Нови Сад  
     
13 Предузетник Зора Лагунџин, „Викумак” Иђош, Вука Караџића 9. „Иђош” Иђош 021/809-216,  
„Тител“  Тител 063/606-254  
„Црна Бара“ Црна Бара    
14 „СЗТР Мане” Зекоња Мироје 23323 Иђош, Николе Француског 4 КО Тараш Општина Зрењанин 064/135-8975  
кат.пар.2802/1,.2803/1,2804/1,2805/1,2806/1,234/165,2688/1,2688/2,2696/1 и 2696/2.   023/887-569  
15 Д.о.о. „Јовишевић“ Продић Зоран Обровац, општина Бачка Паланка, ул Симе Шолаје 42 КО Обровац и КО Бачки Петровац Обровац, општина Бачка Паланка 064/6440771  
16 Д.о.о. „Нова Терастар ДШ“ Нови Сад Нови Сад, Ресавска 5 КО Шеварице, кат.пар. 2459 22426 Јарак, Савски пут бб. 069/607060  
17 ЈКСП „Екос“Житиште, као шумски и украсни рас. 23210 Житиште, Ђуре Јакшића бр.2 КО Честерег, на кат.пар.109 Житиште 023/821-022  
18 ДОО „Agro Eco Bel” Бела Црква Бела Црква, Војске Југославије 35. КО Кусић 2, кат. парц.2901/2. Бела Црква 064/215-2549  
19 Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду Врбас 21460 Врбас, Маршала Тита 89 КО Врбас кат.парц.2839 Врбас 064/1441783  
20 ЈКП “Зеленило” Сомбор 25000 Сомбор, Раде Дракулића 12 КО Сомбор-1, КО Сомбор-2 Сомбор 025/469310  
21 ВД “Западна Бачка” д.о.о. Сомбор 25000 Сомбор, Војвођанска 19 КО Сомбор II, кат.пае.23707 Сомбор 069/2091108  
22  “Ecoforestry” Ченеј, Матић Горан 21233 Ченеј, Међународни пут 312. КО Ченеј, кат пар. 2144, КО Радичевић кат.парц.14,1562 Ченеј 060/03 77 018  
23 ДОО “ГРЕЕНЛАД КОМАРОВ” Нови Сад 21203 Ветерник, Новосадски пут 79 КО Ветерник, к.п. 3673/1, 3673/2 Нови Сад    
24 ЈП „Србијашуме” ШГ Београд Београд, Кнеза Милоша 55 „Сремчица“ Сремчица 011/8016-133  
 
„Црвенка 1” Рит 011/3611-083  
„Црвенка 2” Рит    
25 ЈП „Србијашуме” ШГ „Борања” Лозница Лозница, Саве Ковачевића 2 „Бељчевача” Шабац    
015/345-322  
   
26 ЈП „Србијашуме” ШГ „Северни Кучај” Кучево Кучај, Трг Вељка Дугошевића 26 „Мишљеновац” Кучево 012/851-911  
„Острво“ Пожаревац  
27 ЈП „Србијашуме” ШГ „Јужни Кучај” Деспотовац Деспотовац, Моравска 14   Ћуприја 035/472-765  
„Лазићев салаш” 035/474-776  
28 ЈП „Србијашуме” ШГ „Крагујевац” Крагујевац Крагујевац, Косовска 13 „Рогот” Баточина 034/381-424  
„Неваде“ Горњи Милановац    
29 ЈП „Србијашуме” ШГ „Столови” Краљево Краљево, Индустријска 28 „Рибница” Краљево 036/393-963  
036/392-961  
30 ЈП „Србијашуме” ШГ „Расина” Крушевац Крушевац, Балканска 18 „Наупаре” Крушевац    
„Равна коса I и II“ Крушевац 037/438-263  
„Милентија“ Брус 037/420-751  
31 ЈП „Србијашуме” ШГ „Ужице” Ужице Ужице, Николе Пашића 40 „Горјани” Ужице 031/714-143 031/516-133  
„Пожега” Пожега  
32 ЈП „Србијашуме” ШГ „Голија” Ивањица Ивањица, Венијамина Маринковића „Лучка река” Ивањица 032/663-321  
„Увац“ Сјеница 020/741-314  
    032/222-310  
33 ЈП „Србијашуме” ШГ „Пријепоље” Пријепоље  Пријепоље, Валтерова 155 „Камена река” Пријепоље 033/713-650  
 
 
34 ЈП „Србијашуме” ШГ „Тимочке шуме” Бољевац Бољевац, Драгиша Петровића 5 „Селиште” Бољевац 019/422-811  
064/8563-447  
35 ЈП „Србијашуме” ШГ „Пирот” Пирот Пирот, Српских владара 6 „Барје” Пирот 010/332-474  
36 ЈП „Србијашуме” ШГ „Топлица” Куршумлија Куршумлија, Вука Караџића бб „Доња Коњуша” Куршумлија 027/381-325  
37 ЈП „Србијашуме” ШГ „Шума” Лесковац Лесковац, Делиградска 1 „Власина” Власотинце 016/243-034  
38 Покрет горана Брус Брус, Ослободилачка бб „Богише” Брус 037/825-579  
064/405-3912  
39 Покрет горана Сурдулица Сурдулица, Српских владара 67 „Алакинце” Сурдулица 017/813-755,  
063/102-3057  
40 Расадник „Чедово” предузетник Мијајловић Ристо Сјеница, Чедово „Чедово” Сјеница 020/480-007  
064/8333-791  
41 Д.о.о. „Populus plus” Злот бб „Топола” Злот 064/856-3320  
064/341-9031  
42 Д.о.о. „Мичелини“ Ваљево Ваљево, Рајковачка 17 КО Гардиновци кат.пар. 1486 Ваљево 014/3520919  
43 ПД „Ерозија” а.д. Ваљево Ваљево, Поп Лукина 8 „Јовања” Балиновић, Ваљево 014/227-311  
064/646-9644  
44 ДВП „Ерозија” Ниш Ниш, Генерала М. Лешјанина 12 „Црвена река” Бела Паланка 018/524-153  
45 Атеље „ГЕА” Бујановац Бујановац, Саве Ковачевића 6 „Зелена долина” Бујановац 017/414-585  
063 421 018  
064/8155763  
46 Предузеће за озелењавање „Рио” Костолац Костолац, Николе Тесле бб Кленовник Костолац 012/241-568  
47 ЈП „Колубара” Лазаревац Лазаревац, Колубарски пут 8. „Барошевац” Барошевац 011/811-0014  
011/812-3333  
48 ДОО „Garden dekor“ Ћуприја – Јовановић Милутин Ћуприја, Сретена Здравковића 82 “Јовановић” Ћуприја 035/476-940  
    060/8022-781  
50 ЈП „НП Тара” Бајина Башта Бајина Башта, Миленка Топаловића 3 „Калуђерске баре” НП Тара 031/853-644  
„Луг“ НП Тара  
51 Топаловић Милан 15305 Липолист КО Зауглине у Бајиној Башти Бајина Башта 063/360-377  
015/274-331  
52 ЈКП „HAMMEUM“ Прокупље 18400 Прокупље, Василија Ђуровића-Жарког 1 „Топлица“ Прокупље 027/322-673  
 
53 Сања Ћирић, ЈЕЛЕЧ ДЕКОР Цикот, Рековац-Крагујевац 34000 Крагујевац, др Радослава Марковића 41 КО Цикот, кат.парц.666 Крагујевац 064/4532319  
54 Александар Јовићевић “ЕЈА ЈОВ” Власотинце 16210 Власотинце, Неманјина 2/8 КО Власотинце, к.п.3352 Власотинце 64/4432379  
55  “АВИУМ” д.о.о. Велико Село- Новица Милојковић 12314 Велико Село, општина Мало Црниће КО Велико Село к.п. 4694, 4357 Мало Црниће 063/255651