grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 26. 11. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавна набавка услуге поправке службених возила са уградњом резервних делова на територији Нишког округа

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015) (у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број: 86/15 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-473/1/2019-10 од 21.11.2019.године, редни број 1.2.2. и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-473/2/2019-10 од 21.11.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредностинабавку услуге сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова, редни број: 1.2.2.
број 404-02-473/2019-10

САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 5
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 7
V Обрасци за оцену испуњености услова 12
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 20
VII Образац понуде 29
VIII Модел уговора 40

 

НАПОМЕНА:

Приликом припреме понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу.

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре на постављена питања објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

У складу са чланом 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – Управа за шуме, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, МБ: 17855140; ПИБ: 108508191, интернет страница: www.upravazasume.gov.rs .

  1. Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке, интерни број:1.2.2. су набавке услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000 – Услуге поправке и одржавања аутомобила.

  1. Назнаке и напомене о спровођењу поступка:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Јавна набавка није резервисана.

  1. Контакт особа:

Све додатне информације у вези са овом јавном набавком понуђач може у писменом облику  тражити од наручиоца најкасније до 5 дана пре истека рока за достављање понуда. Контакт особа наручиоца је Мирољуб Живковић(e-mail: miroljub.zivkovic@minpolj.gov.rs) факс: 011 2603 473.