Годишњи састанак запослених у Управи за шуме на Гочу 26/27.12.2018. године

Дана 26. и 27. децембра 2018. године одржан је годишњи састанак запослених у Управи за шуме у Наставно – научној бази Шумарског факултета на Гочу. На састанку су презентовани извештаји о раду Управе за шуме, резултати сектора, као и приказ предстојећих обавеза.

Уводно излагање одржао је в.д. директора Саша Стаматовић, који је презентовао резултате Управе за шуме, као и сектора шумарства у 2018. години. И у 2018. години настављени су позитивни трендови у области смањења илегалних сеча и промета дрвета, што је утицало на већу наплату накнаде за посечено дрво, као и новчаним износима изреченим по основу прекршаја и количини одузетог дрвета. Позитивни резултати су евидентни и у смислу значајно смањеног процента одбачених пријава шумарских инспектора. Сви сегменти рада Управе за шуме имају позитивне резултате у 2018. години, а са реализацијом концепта шумарства наставиће се и у 2019.

Извештаје о раду презентовали су и начелник републичке шумарске инспекције и начелница покрајинске шумарске инспекције, као и шефови одсека у Управи за шуме.

Посебну тематску презентацију одржао је Радивоје Каурин, који је представио нацрте упутстава за газдовање шумама најважнијих врста шумског дрвећа, што је резултат пројекта који се реализује у наставку сарадње са Савезним министарством за храну и пољопривреду Немачке.

Другог дана годишњег скупа уводну презентацију је имала Љиљана Совиљ, у вези обавезе имплементације ЕУ прописа у вези промета дрвета (TIMBER регулатива, тј. EUTR), након чега се презентована два пројекта из области ловства, која су финансирана из средстава Буџетског фонда за развој ловства РС. Први пројекат, под називом „Oдрживо управљање и очување популација вука (Canis lupus) у Србији - основа за израду плана управљања” представио је проферсор Душко Ћировић са Биолошког факултета у Београду, а други под називом „Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) и мера за унапрешење процеса реинтродукције” прoфесор Драган Гачић са Шумарског факултета Универзитета у Београду.