Међународни пројекти Управе за шуме Републике Србије

Стварање услова за обнову шумских предела на политичком, теренском и тржишном нивоу у циљу постизања неутралног стања деградираности земљишта у Србији”

Enabling environment at policy, field and market levels for Forest Landscape Restoration (FLR) to achieve Land Degradation Neutrality (LDN) in Serbia

Циљ пројекта је промовисање и примена добрих пракси за обнову шума и заустављање деградације земљишта у Србији. Овај пројекат је пред-пројекат обимнијег, дуготрајнијег и финансијски много већег пројекта, који треба да омогући реализацију одлуке Владе Србије да се површине под шумама повећају на 41% националне територије до 2050. године.

 

Укупна вредност пројекта: 3,183,000 USD

Период реализације: април 2022 – децембар 2025.

 

Овај пројекат финансира Глобални фонд за животну средину (GEF), а спроводи га Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управом за шуме.

Improvement of forest management in Serbia as a contribution to climate change adaptation and mitigation

Унапређење управљања шумама у Србији као допринос ублажавању климатских промена и прилагођавању на измењене климатске услове

Twinning grant SR 16 IPA EN 02 20; contract 48-00-145/2019-28

 

Институције које реализују пројекат:

 

 • Аустријско – словачки конзорцијум:

Republic of Austria: BFW; EAA; Federal Ministry of Agriculture, Regions and Tourism; Austrian Federal Forests;

Republic of Slovakia: National Forest Centre Zvolen,  Ministry of Agriculture and Riural Developments Slovakia

 • Република Србија: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме

 

 • Период реализације: 24 + 3 месеца, почетак 11. јануара 2021. године

 

 • Вредност пројекта: 1,000,000 EUR

 

 • Пројекат финансира ЕU –IPA фонд

Шуме у рукама жена

PROJECT ID:

TITLE: Шуме у рукама женаForests in women ‘s hands

Acronym: Fem4Forest

Project No.: DTP3-500-1.2 Fem4Forest

Start date: 1.07.2020 End date: 31.12.2022

Project budged: 1.6 million €

Partnership: 14 partners, from 10 countries (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA)

„Implementation of an innovative forest management planning considering economic, ecological and social aspects in Serbia“

„Имплементација иновативног планирања газдовања шумама узимајући у обзир економске, еколошке и социјалне аспекте у Србији“

Институције које реализују пројекат:

 • Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке (BMEL)
 • Министарство пољопривреде и заштите животне средина – Управа за шуме
 • Шумарски факултет Београд
 • Институт за шумарство Београд
 • Институт за низијско шумарство Нови Сад
 • ЈП „Србијашуме“
 • ЈП „Војводинашуме“
 • Манастирске шуме Епархије Шабачке

Период реализације уговора: 2015/17 год.

Уговорена вредност: 500.000 EUR

Contribution of Sustainable Forest Management to a Low Emission and Resilient Development

Допринос одрживог газдовања шумама ниским емисијама и прилагодљивом развоју

Институције које реализују пројекат:

 • Global Environmetal Facility (GEF)
 • Organisation for Food and Agriculture of United Nations (UN FAO)
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Период реализације уговора: 2017/20 год.

Уговорена вредност: 3.585.750 USD

Преузимање

Improvement of forest resources for Serbia

Подршка развоју Националног шумарског програма Републике Србије – Унапређење шумских ресурса у Србији

Пројекат реализују:

 • ГИЗ – у оквиру ДКТИ пројекта „Развој одрживог тржишта биомасе у Србији“
 • OUNIQUE forestry and land use GmbH
 • Шумарски факултет Београд

Развој и увођење иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање еколошких, економских и социјалних аспеката у Србији

Пројекат реализују:

 • Савезно министарство за храну и пољопривреду Немачке (БМЕЛ)
 • Министрарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Србијашуме
 • Војводинашуме
 • Шумарски факултет Београд
 • Институт за шумарство Београд
 • Институт за шумарство Нови Сад