Домаћи пројекти Управе за шуме Републике Србије

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Улога шумских екосистема у превенцији бујичних поплава"; Ратко Ристић

Брoj уговора: 401-00-1459/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 1.400.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Избор метода и система рада при коришћењу случајних приноса насталих као последица сушења шума"; Милорад Даниловић

Брoj уговора: 401-00-2376/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 1.840.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Истраживања социо-економских аспеката ризика услед климатских промена у шумским подручјима"; Миодраг Златић

Брoj уговора: 401-00-1457/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 850.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог стандарда"; Владан Иветић

Брoj уговора: 401-00-1458/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 2.160.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса"; Мирјана Шијачић - Николић

Брoj уговора: 401-00-1461/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 900.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса"; Мирјана Шијачић - Николић

Брoj уговора: 401-00-1461/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 450.000

Преузимање

Институт за низијско шумарство-Нови Сад

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса"; Мирјана Шијачић - Николић

Брoj уговора: 401-00-1461/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 550.000

Преузимање

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП "Фрушка гора"; Мартин Бобинац

Брoj уговора: 401-00-1483/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 751.000

Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Дефинисање мера за биолошку контролу ширења пајасена и ревитализацију угрожених састојина на подручју НП "Фрушка гора"; Мартин Бобинац

Брoj уговора: 401-00-1483/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 149.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Оснивање клонске семенске плантаже дивље трешње (Prunus avium)"; Владан Поповић

Брoj уговора: 401-00-1479/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 3.800.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Ефекти пошумљавања на смањењу ризика од ерозије и бујичних поплава"; Соња Брауновић

Брoj уговора: 401-00-1475/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 1.230.000

Институт за низијско шумарство и животну средину Нови Сад

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Мултидисциплинарна истраживања процеса сушења шума"; Братислав Матовић

Брoj уговора: 401-00-1460/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 2.400.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Праћење експанзије алергених инсеката и едукација у циљу заштите здравља људи и животиња"; Милка Главендекић

Брoj уговора: 401-00-1460/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 444.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Успостављање система прикупљања и складиштења информација о појави природних непогода и санација површина по врстама природних непогода"; Михаило Раткнић

Брoj уговора: 401-00-3939/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 892.500

Преузимање

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Студија о оснивања брзорастућих енергетских засада у брдско-планинском подручју Србије за дефинисано пилот подручје (Шумадијско подручје)"; Михаило Раткнић

Брoj уговора: 401-00-1481/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 3.000.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Истраживање начина и могућности обнављања шума храста китњака у Србији"; Милун Крстић

Брoj уговора: 401-00-437/2014-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 6.605.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Програм активности за подршку реализацији пројекта "Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији"; Бранко Стајић

Брoj уговора: 401-00-1877/2016-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 4.996.530

Напомена: Износ за 2016; за 2017. ће се утврдити анексом уговора

Преузимање

ЈП "Србијашуме" Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: Расадник Пожега - изградња растилишта, набавка система за заливање и инсталација система за заливање

Брoj уговора: 401-00-1611/2016-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 8.000.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта:  "Организација и активности саветодавне службе у Србији: програм мера за унапређење стручно - саветодавних послова у шумама сопственика - физичких лица"; Драган Нонић

Брoj уговора: 401-00-3923/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 1.480.000

ЈП "Србијашуме" Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Реублици Србији - I фаза"; Божидар Милановић

Брoj уговора: 401-00-3938/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 3.300.000

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Дефинисање степена угрожености шума са предлогом система заштите шума од пожара на подручју Србије"; Горан Ђорђевић

Брoj уговора: 401-00-3946/2015-10

Период реализације уговора: 2015/16 год.

Уговорена вредност динара: 1.949.850

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Значај и предности употребе генетски квалитетног семена"; Владан Поповић

Брoj уговора: 401-00-1829/2016-10

Период реализације уговора: 2016 год.

Уговорена вредност динара: 390.000

Институт за шумарство Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Утврђивање региона провенијенције и унапређење производње репроматеријала сладуна (Quercus frainetto Ten.) у Србији; Владан Поповић

Брoj уговора: 401-00-1827/2016-10

Период реализације уговора: 2016/17 год.

Уговорена вредност динара: 855.000

Шумарски факултет Београд

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Дефинисање таксономског статуса букве у Србији"; Мирјана Шијачић Николић

Брoj уговора: 401-00-1846/2016-10

Период реализације уговора: 2016/17 год.

Уговорена вредност динара: 1.200.000

Напомена: Износ за 2016; за 2017. ће се утврдити анексом уговора

Преузимање

ЈП "Србијашуме"

Назив пројекта и руководилац пројекта: Технолошко опремање експериментално производног расадника-набавка засене; Славиша Радосављевић

Брoj уговора: 401-00-1847/2016-10

Период реализације уговора: 2016 год.

Уговорена вредност динара: 299.952

ЈП "Србијашуме"

Назив пројекта и руководилац пројекта: "Унапређење начина евиденције, праћења и контроле производње дрвних сортимената у ЈП Србијашуме" -III фаза реализације пројекта" - набавка теренских рачунара и теренски штампача"; Зоран Даворија

Брoj уговора: 401-00-1848/2016-10

Период реализације уговора: 2016 год.

Уговорена вредност динара: 3.200.000