grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 25. 03. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Позив потенцијалним понуђачима за подношење понуда у изузетој јавној набавци услуга одржавања информационог система

1. Управа за шуме – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као Наручилац, покренула је поступак набавке услуге: одржавање информационог система (мреже и рачунарске опреме), те вас позивамо  да доставите своју понуду до 28.03.2019. године до 12:00 часова, у складу са :

2. Уговор о пружању услуге одржавања мреже и рачунарске опреме биће закључен са најповољнијим изабраним понуђачем. Предметна услуга обухвата следеће послове и задатке: Одржавање Микрософт сервера  и одржавање Линукс  сервера (креирање модификовање корисничких налога; креирање логова сyстемских догађаја и промена на систему; обезбеђивање сигурности сервера, контрола приступа фајловима; извођење редовног аутоматског/мануелног бекапа; контролисање искоришћености капацитета; контролисање попуњености дискова; контрола неовлашћеног покушаја логовања; верификација статуса софтвера и фајлова на исправност; креирање извештаја; креирање сигурносне политике; управљање правима приступа корисника серверским ресурсима, принтерима, дељеним фолдерима.; тестирање сервера на вирусе и потенцијалне нападе на систем; креирање дељених фолдера; периодична провера перформанси сервера; конфигурисање партиција на хард дисковима; онфигурисање капацитета додељених корисницима).

Одржавање Микрософт радних станица (креирање и модификовање корисничких налога на радним станицама;креирање логова системских догађаја и промена на сyстему; извођење редовног аутоматског бекапа ако је предвиђено; контролисање попуњености дискова; контрола неовлашћеног покушаја логовања; верификација статуса софтвера и фајлова на исправност; брисање темп фајлова; апдејтовање система и апликација исправкама произвођача софтвера; управљање правима приступа корисника серверским ресурсима, принтерима, дељеним фолдерима; тестирање радних станица на вирусе и потенцијалне нападе на систем; периодична провера перформанси радних станица; конфигурисање партиција на хард дисковима; подешавање маил налога корисника и архивирање маилова).

Одржавање мреже: провера мрежних конекција и креирање нових према потреби; управљање активном мрежном опремом (свичеви, рутери, акцеспоинт уређаји); тестирање брзине протока локалне мреже и тестирање брзине интернет протока.

Одржавање база података: у складу са инсталираним SQL сервером и акцес апликацијама као и посебно писаним апликацијама, одржавање ће се вршити у складу са договореним процедурама

Планирање и развој целокупног система: пројектовање и разрада планова за проширење капацитета; планирање акција и процедура за побољшање система и обука корисника за рад на новим или модификованим процедурама, апликацијама, радним станицама.

Услуга одржавања сyстема подразумева: Обилазак 1 x недељно; хитне, критичне интервенције, долазак на позив у току дана; он-лајн подршка – TeamViewer ТеамВиеwер и подршка путем телефона 24/7/365.

  1. Уговор се закључује за период од 01.04.2019.године до 31.03.2020. године.
  2. Битни елементи Уговора биће детаљно дефинисани са најповољнијим изабраним понуђачем.
  3. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
  4. Вашу понуду доставите на факс 011/2603 473, непосредно преко писарнице или на e-mail: dusica.usanovic@minpolj.gov.rs. Особа за контакт je Јована Пантелић.