grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 07. 11. 2016. године
11070 Н. Београд
Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Информација о Конкурсу за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије

Конкурс за расподелу средстава

Документација:

По основу конкурса за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2016/2017. години (у даљем тексту: Конкурс), од 149 поднетих захтева, потписано је 117 уговора о финансирању програма/пројеката за развој ловства и унапређење стања популација дивљачи и њених станишта, у укупном износу од 135.356.425,67 динара, од чега је 93.368.060,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 41.988.365,67 динара уговорено у 2017.-тој години.

Укупна вредност свих захтева који су приспели на конкурс износила је 332.807.819,41 динара.

У складу са тачком 1. Конкурса која се односи на унапређење стања популација ловостајем заштићених врста крупне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара, потписано је 14 уговора, од чега је 11.165.255,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 8.400.000,00 динара уговорено у 2017.-тој години.

У складу са тачком 2. Конкурса која се односи на унапређење стања популација ловостајем заштићених врста ситне дивљачи у ловиштима Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите, управљања, коришћења и побољшања популационих параметара потписано, је 14 уговора, од чега је 14.390.000,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 1.800.000,00 динара уговорено у 2017.-тој години.

У складу са тачком 3. Конкурса која се односи на унапређење стања у ловиштима на територији Републике Србије, изузев Аутономне покрајине Војводина, са аспекта заштите и спровођења мониторинга популација ловостајем заштићених и трајно заштићених врста дивљачи и њихових станишта и аспекта побољшања прехрамбених потенцијала станишта и смањења ризика од штета од дивљачи (сетва и садња биљних врста које привлаче дивљач, обезбеђивање одговарајуће хране за дивљач, минерализованих брикета, соли, медикамената, средстава за дехелминтизацију и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи), потписано је 42 уговора, од чега је 14.618.305,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 2.649.600,00 динара уговорено у 2017.-тој години.

У складу са тачком 4.1. Конкурса која се односи на реинтродукцију и унапређење просторне дистрибуције ловостајем заштићених врста дивљачи, са смерницама за повећање вијабилности, опоравак и унапређење стања популација, у ловиштима на подручју Републике Србије, потписано је 4 уговора, од чега је 5.800.000,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 7.000.000,00 динара уговорено у 2017.-тој години.

У складу са тачком 4.2. Конкурса која се односи на праћење и унапређење стања и просторне дистрибуције популација ловостајем заштићених врста (вук и дивља мачка), са планом управљања популацијама ових врста на подручју Републике Србије јужно од Дунава и Саве, потписано је 3 уговора, од чега је 3.300.000,00 динара уговорено у 2016.-тој години.

У складу са тачком 4.3. Конкурса која се односи на праћење и унапређење стања и просторне дистрибуције популација дивљачи које се тренутно налазе у статусу трајно заштићених врста (мрки медвед, рис, велики тетреб, лештарка и јаребица камењарка), са планом управљања популацијама ових врста, потписано је 4 уговора, од чега је 2.100.000,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 2.000.000,00 динара уговорено у 2017.-тој години.

У складу са тачкама 4.5. и 4.6. Конкурса која се односи на промоцију и унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз информисање и едукацију и унапређење информационог система у ловству, потписано је 11 уговора, од чега је 16.544.500,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 7.200.000,00 динара уговорено у 2017.-тој години.

У складу са тачком 4.7. Конкурса која се односи на унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама, потписано је 18 уговора, од чега је 25.450.000,00 динара уговорено у 2016.-тој години, а 12.938.765,67 динара уговорено у 2017.-тој години.