grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 14. 12. 2016. године
11070 Н. Београд
Tелефони: 011/301-53-21; 311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – УПРАВА ЗА ШУМЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“ број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и  додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9201/2016 од 30.09.2016. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I     Орган у коме се радна места попуњавају:
Управа за  шуме, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд

II   Радна  места која се попуњавају:

  1. Радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, Одсек шумарске и ловне инспекције Ужице са местом рада у Пожеги, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и контролише обављање стручних послова газдовања приватним шумама; врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области шумарства; врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских докумената и контролише коришћење средстава за унапређење гајења и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја; контролише извођење програма биолошких радова и коришћење средстава за унапређење и заштиту шума; врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уочених неправилности и учествује у другостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се  усмено.

Место рада: Пожега, ул. Вука Караџића бр. 9.

  1. Радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш, са местом рада у Лесковцу, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и контролише обављање стручних послова газдовања приватним шумама; врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области шумарства; врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских докумената и контролише коришћење средстава за унапређење гајења и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја; контролише извођење програма биолошких радова и коришћење средстава за унапређење и заштиту шума; врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уочених неправилности и учествује у другостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се  усмено.

Место рада: Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 9-11.

  1. Радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш, са местом рада у Прокупљу, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и контролише обављање стручних послова газдовања приватним шумама; врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области шумарства; врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских докумената и контролише коришћење средстава за унапређење гајења и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја; контролише извођење програма биолошких радова и коришћење средстава за унапређење и заштиту шума; врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уочених неправилности и учествује у другостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се  усмено.

Место рада: Прокупље, ул. Таткова бр. 2.

  1. Радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш, са местом рада у Пироту, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и контролише обављање стручних послова газдовања приватним шумама; врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области шумарства; врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских докумената и контролише коришћење средстава за унапређење гајења и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја; контролише извођење програма биолошких радова и коришћење средстава за унапређење и заштиту шума; врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уочених неправилности и учествује у другостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се  усмено.

Место рада: Пирот, ул. Српских владара бр. 83.

  1. Радно место за планирање и извршење буџета и финансијских планова у области шумарства и ловства, у звању самостални саветник, Управа за шуме, 1 извршилац

Опис послова: Врши контролу достављене финансијске документације; обезбеђује законско и наменско трошење буџетских средстава из којих се финансирају послови Управе; израђује потребну финансијску документацију за пренос буџетских средстава из којих се финансирају послови заштите и унапређења шумарства и ловства; евидентира настале пословне промене у пословним књигама; учествује у изради Предлога финансијског плана за израду Закона о буџету, Буџетски фонд за шуме Републике Србије и Буџетски фонд за развој ловства и прати реализацију буџета у складу са одобреним апропријацијама и квотама; израђује одговарајуће извештаје и друге информације о трошењу буџетских средстава; усаглашава и врши сравњење књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним евиденцијама; учествује у изради плана јавних набавки; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 5 година, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Закона о буџету, Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству и Закона о јавним набавкама – провераваће се усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације –  провераваће се  усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1

III  Aдреса на коју се подноси пријава за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11 000 Београд.

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић или Љиљана Аларгић, телефон 011 3621-958.

VI  Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII Докази који се прилажу на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Напомена:

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.Сви  докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној у суду,  општини или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzs.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило,  и у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управе за шуме, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1, почев од 15.01.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем,  на контакте које су навели у пријави.

Напомена:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на огласној табли и  web страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине  www.mpzzs.gov.rs, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.