grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 06. 03. 2017. године
КОНКУРС за доделу средстава Буџетског фонда за шуме за 2017
Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

КОНКУРС за доделу средстава Буџетског фонда за шуме за 2017.

Конкурс је објављен 6. марта 2017. године у “Службеном гласнику РС” број 17/17 и затвара се 21. марта 2017. године.

 

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и члана 3. Правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16),

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

(Конкурс је објављен у „Службеном гласнику РСˮ број 17/17 од 6.3.2017.)

 

I.

Расписује се конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), у складу са условима утврђеним Уредбом о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 13/17), за следеће врсте послова:

 

Ред.бр. Врста посла
1. ЗАШТИТА ШУМА
  Заштита шума од болести и штеточина

Градња и уређење трајних водозахвата

  Одржавање противпожарних пруга
  Градња противпожарних пруга
2. ПОШУМЉАВАЊЕ
  Пошумљавање голети (на земљишту у приватној и државној својини)
  Подизање плантажа и интензивних засада ( на земљишту у приватној и државној својини )
  Пошумљавање голети у шумама у приватној својини (подела шумских садница физичким лицима), и то:
  а) четинари
  б) тврди и племенити лишћари
  в) меки лишћари
  г) багрем
  Санација површина пошумљавањем (на земљишту у приватној и државној својини)
  Мелиорација деградираних шума (на земљишту у приватној и државној својини)
     3. НЕГА ШУМА

Нега шумских засада до пете године старости (чишћење од корова, изданака и избојака, окопавање и прашење)

  Нега природних младих састојина до 10 cm прсног пречника
  Чишћење у шумским засадима стaрости 6-20 година

Прве прореде у шумским засадима

4. ГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКИХ ПУТЕВА
  Радови на I фази
  Радови на II фази
  Радови на I и II фази
  Реконструкција шумског пута
  Санација шумског пута
  Градња моста на траси шумског пута:
  а) до 5 метара распона
  б) од 5-10 метара распона
  в) преко 10 метара распона
5. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ СЕМЕНА
  Сакупљање семена шумских воћкарица
  Сакупљање семена храста лужњака и црвеног храста:
  a) селекционисано семе
  б) семе познатог порекла
  Сакупљање семена осталих храстова и букве:
  a) селекционисано семе
  б) семе познатог порекла
  Сакупљање семена јавора и јасена:
  а) селекционисано семе
  б) семе познатог порекла
  Сакупљање семена црног и домаћег ораха, питомог и дивљег кестена:
  а) селекционисано семе
  б) семе познатог порекла
  Сакупљање шумског семена осталих лишћара:
  a) селекционисано семе
  б) семе познатог порекла
  Сакупљање шумског семена Панчићеве оморике и белог бора
  Сакупљање шумског семена црног бора и смрче
  Сакупљање шумског семена јеле и осталих четинара
6. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
  Саднице тврдих лишћара (буква, храстови):
  а) селекционисане
  б) познатог порекла
  Саднице шумских воћкарица
  Саднице јавора и јасена:
  а) селекционисане
  б) познатог порекла
  Саднице црног и домаћег ораха и питомог кестена:
  а) селекционисане
  б) познатог порекла
  Саднице осталих лишћара (без багрема)
  Четинари (1+0) контејнери и нисула (2+1)
  Четинари класична производња (старости 1+0)
7.  

ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА

8. РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

8.1. Израда упутстава за планирање и газдовање састојинама храста у Републици Србији.

8.2. Унапређење система за заштиту шума од пожара у РС.

8.3. Унапређење капацитета за производњу шумског семена у Републици Србији кроз оснивање семенских плантажа.

8.4. Дефинисање таксономског статуса букве у Србији – II фаза.

 

9. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ У СКЛАДУ СА СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ:

9.1. Унапређење прикупљања, обраде и складиштења података за рад на пословима од јавног интереса у области заштите здравља биља.

9.2. Унапређење начина евиденције, праћења и контроле производње и промета дрвних сортимената.

9.3. Програм мера и активности за унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији – II фаза.

9.4. Обука радника у шумарству за руковање и безбедан рад са механизацијом, машинама и опремом.

 

 
   

II.

Пријаву за доделу средстава може поднети лице које испуњава одговарајуће услове (у даљем тексту: подносилац пријаве), и то ако је:

1)                  сопственик, односно  корисник шума и шумског земљишта, као и другог земљишта намењеног пошумљавању;

2)      правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката и програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови;

3)     научноистраживачка установа у области шумарства за израду студија, експертиза и развојно – истраживачких пројеката, едукацију и промоцију, као и правно лице, односно предузетник који испуњава посебне услове утврђене конкурсом.

Физичко лице остварује право на доделу шумских садница или комплетно пошумљавање преко правног лица, односно предузетника који има обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са законом који уређује област шумског репродуктивног материјала са којим је склопило уговор.

 

III.

Право на доделу средстава има подносилац пријаве који ће послове из тачке I. Конкурса извршити на подручју Републике Србије, осим на подручју Аутономне покрајине Војводине.

 

IV.

Пријава за доделу средстава се подноси посебно за сваки вид посла од редног бр. 1 – 9, у писаној и електронској форми.

За послове под редним бр. 1 – 6. из тачке  I. Конкурса у електронској форми се достављају табеларни обрасци, који се преузимају електронски од Управе за шуме, као и образац пријаве пројекта за послове под редним бр.  7 – 9. преко е-mail адресе: gordana.gligoric@minpolj.gov.rs .

Попуњене табеле и обрасцe пријаве у форми у којој су преузете, доставити на исту е-mail адресу, као и у писаној форми уз пријаву на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

 

V.

Пријава за доделу средстава садржи: опште податке – назив правног лица, име и презиме лица које га заступа, матични број, порески идентификациони број, број рачуна отворен код Управе за трезор тј. код одговарајуће банке, доказ да је регистрован за обављање делатности за коју подноси пријаву, као и табеларне приказе планираних послова.

Уз писану пријаву подносилац је дужан да достави  и следеће:

1)                  Програм, односно пројекат сачињен у складу са Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16) (у даљем тексту: Правилник), са детаљном калкулацијом трошкова са ПДВ-ом за све врсте посла и по сваком објекту из поднетог програма – пројекта и то:

·                 За послове под редним бројем 1. Заштита шума – Заштита шума од болести и штеточина, програм који садржи следеће податке: врсту болести, односно штеточине против које се предузимају мере заштите шума; угрожене, односно нападнуте површине, категорисане по степену угрожености, односно напада, као и површине које ће се третирати; метод заштите, односно сузбијања; врсту препарата за сузбијање; период сузбијања; очекиване ефекте; податке о кадровској и техничкој опремљености правног лица које је носилац реализације програма, као и остале релевантне податке.

Програми заштите шума од болести и штеточина морају бити усклађени са прописима који уређују област заштите шума и здравља биља и заштите животне средине.

–                      За послове градње и уређења трајних водозахвата као и градња  и одржавање противпожарних пруга,  доставити пројекат сачињен у складу са Правилником и прописима који уређују област заштите шума од пожара.

·                 За послове под редним бројем 2. Пошумљавање – програм за послове пошумљавање голети, подизање плантажа и интензивних засада, санација површина пошумљавањем и мелиорација деградираних шума и шикара, који се планирају у уређеним шумама, који садржи копију извода из посебне основе описа станишта, плана гајења и попуњене евиденције извршених радова, односно извод из програма газдовања шумама за пошумљавање на земљишту сопственика – физичких лица.

При подношењу пријаве неопходно је раздвојити садњу у пролеће и садњу у јесен; за пролећну садњу биће исплаћен аванс у висини до 50%, а за јесењу садњу до 70% од уговорене вредности; аванс за јесењу садњу ће се исплаћивати у септембру – октобру 2017. године.

За радове на санацији површина пошумљавањем неопходно је доставити записник инспектора у коме је утврђено када је настао пожар или нека друга природна непогода и колика је оштећена површина која је премером утврђена и картирана у размери 1:10000, односно санациони план за површине захваћене природном непогодом.

За радове на мелиорацији деградираних шума и шикара, поред наведених података, програм садржи и извођачки пројекат газдовања шумама.

Програм за послове који се планирају у неуређеним шумама, у шумама и на шумском земљишту у својини физичких лица, као и на земљишту ван шумског подручја, садржи податке о власнику земљишта, локацији и класи земљишта, опис станишта, податке о врсти, старости и количини садног материјала и копију уговора који подносилац захтева закључује са власником земљишта.

Број садница по хектару за пошумљавање наведених површина утврђује се програмом у зависности од услова станишта, и не може бити мањи од:

–          300 комада за саднице топола,

–          500 комада за саднице дивље трешње и домаћег ораха,

–          2000 комада за школоване и нисула саднице осталих врста, јавора и јасена,

–          2500 комада за нешколоване саднице четинарских врста и багрема.

Правно лице, односно предузетник, преко кога физичко лице остварује право на бесплатне саднице или комплетно пошумљавање, израђује и доставља програм за пошумљавање и уговор са власником земљишта, а на основу поднетог захтева физичког лица и доказа о власништву.

Минимална површина парцеле за коју се израђује програм и подноси захтев је пет ари.

·         За послове под редним бројем 3.Нега шума, програм садржи копију извода описа станишта за конкретну површину из плана гајења, и попуњене евиденције извршених радова из основа газдовања шумама. Програм неге се израђује за површину целог одсека. За послове неге шумских засада до пете године старости (чишћење од корова, изданака и избојака, окопавање и прашење), захтев се подноси за засаде који су пошумљени у пролеће 2016. године и примљени од стране стручне комисије као и засади који су подигнути без подстицајних средстава буџета у претходих пет година.

·         За послове под редним бројем 4. Градња и реконструкција шумских путева,

санација оштећења шумског пута, градња моста на траси шумског пута, главни пројекат урађен у складу са Правилником.

·         За послове под редним бројем 5.  Производња шумског семена, уверења о пореклу шумског семена за семе сакупљено до дана објављивања овог конкурса, а које није суфинансирано из средстава буџета.

·         За послове под редним бројем 6. Производња шумског садног материјала, уверења о пореклу шумског семена са приложеном декларацијом о квалитету, као и врсту, техничке карактеристике, старост, количину и калкулацију трошкова са ПДВ-ом за производњу шумског садног материјала. За садни материјал топола и врба навести назив клона.

·         За послове под редним бр.  7, 8 и 9 Едукација и промоција, израда студија,

експертиза развојно – истраживачких пројеката као и пројеката у складу са стратегијом развоја шумарства Републике Србије  – образац пријаве пројекта, попуњен и оверен од стране подносиоца пријаве. Пријава програма, односно пројекта садржи: име руководиоца пројекта и пројектни тим, са наведеним звањима; динамику спровођења пројекта (по месецима); конструкцију финансирања пројекта (из буџета, сопствених средстава и средстава из којих се суфинансира); предмет, циљ, сврху и опис пројекта (стање, образложење значаја пројектних активности, процена утицаја на развој сектора, одрживост резултата и ефеката пројекта); основне активности пројекта; мерљиве ефекте пројекта; ризике; податке о усклађености са Стратегијом развоја шумарства Србије и осталим националним, регионалним или локалним стратешким приоритетима; листу сродних пројеката које финансира Република Србија или међународна заједница као и калкулацију трошкова за реализацију пројекта са припадајућим ПДВ-ом. У поступку одабира програма, односно пројеката, Управа за шуме може, пре закључења уговора, да затражи презентацију поднетог програма, односно пројекта, као и корекције у погледу врсте и дужине трајања пројектних активности, калкулације трошкова и висине траженог износа.

2) Копију добијене сагласности за промену намене пољопривредног земљишта издату од стране Министарства у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште, ако се пошумљавање голети изводи на обрадивом пољопривредном земљишту I до V катастарске класе.

3) Одлуку надлежног органа управљања подносиоца пријаве о усвајању програма, односно пројеката који учествују на конкурсу.

4) Доказ о обезбеђеном садном материјалу (сопствени садни материјал или уговор закључен са произвођачем уписаним у књигу произвођача и добављача репродуктивног материјала коју води Управа за шуме).

5) Изјаву одговорног лица да се поднети програм – пројекат не финансира код неког другог даваоца средстава за исте намене.

6) Копију решења о упису у регистар, односно доказ о последњој статусној промени, број текућег рачуна, порески идентификациони број, матични број и подаци о лицу које заступа подносиоца пријаве. Уколико има више пријава по Конкурсу ове податке доставити само у једном примерку.

Пријаве и програме – пројекте груписати по врстама посла од редног бр. 1-9, редоследом из тачке I. Конкурса и приоритетима које подносилац пријаве утврди.

 

VI.

При калкулацији трошкова за све врсте радова, поред материјалних трошкова за поједине врсте послова,  калкулишу се и трошкови накнада за рад радне снаге потребне за извођење радова, без обзира да ли се радови изводе сопственом радном снагом или ангажованом по основу уговора са извођачем радова. Не калкулишу се накнаде за стручно техничке послове техничара, пословођа, инжењера и др. запослених код корисника шума, што представља учешће корисника шума у одређеном виду посла.

Режијски трошкови се калкулишу у износу до 10% од укупне вредности програма/пројекта, ако та вредност не прелази 5.000.000,00 динара, односно до 5% за програме и пројекте чија укупна вредност прелази 5.000.000,00 динара.

Трошкови се признају у бруто износу, односно са урачунатим ПДВ-ом.

 

 

VII.

Рок за достављање пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања за све наведене врсте посла.

Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање као ни поднете пријаве за радове по врсти послова од редног бр. 1 – 9. утврђене Уредбом о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 13/17), чија вредност прелази износ утврђен као укупно учешће средстава буџета по врсти посла.

 

VIII.

Критеријуми за уговарање послова и доделу средстава из тачке I. Конкурса од редног броја 1 – 6. су:

1.     хитност и неопходност;

2.     калкулативна цена по јединици мере;

3.     степен шумовитости подручја у коме се планира извођење радова;

4.     развијеност подручја;

5.     континуитет.

Критеријуми за уговарање и доделу средстава из тачке I. редни бр. 7 – 9. Конкурса су:

1.     референтност и структура учесника и сарадника;

2.     учешће других субјеката у финансирању истраживања;

3.     материјално технички капацитети за реализацију пројекта;

4.     квалитет предложеног пројекта и понуђених решења;

5.     одрживост резултата и ефеката;

6.     процена утицаја на развој сектора;

7.     хитност и неопходност;

8.     актуелност;

9.     понуђена цена;

10.  допринос промоцији шумарства.

 

IX.

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са подносиоцем пријаве утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности од прилива средстава буџета Републике Србије и времена вршења поједине врсте посла.

 

Х.

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.