grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 25. 10. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Управа за  шуме, Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд и

Републичка дирекција за воде, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд

II Радна  места која се попуњавају:

  1. Радно место шумарски и ловни инспектор, у звању саветник, Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш, са местом рада у Прокупљу, Одељење шумарске и ловне инспекције, Управа за шуме, 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и контролише обављање стручних послова газдовања приватним шумама; врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама, извођачких планова и других планских докумената из области шумарства; врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других планских докумената и контролише коришћење средстава за унапређење гајења и заштите дивљачи; врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради спречавања недозвољеног лова; контролише спровођења законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и штетних утицаја; контролише извођење програма биолошких радова и коришћење средстава за унапређење и заштиту шума; врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног материјала; израђује записнике о раду, нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уочених неправилности и учествује у другостепеном поступку; обавља и друге послове по налогу шефаОдсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама (дипл. инжењер шумарства, мастер инжењер шумарства, специјалиста инжењер шумарства, специјалиста струк. инжењер шумарства) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о шумама, Закона о дивљачи и ловству, Закона о репродуктивном материјалу шумског дрвећа, Закона о инспекцијском надзору и Закона о општем управном поступку – провераваће се усмено; знање рада на рачунару – провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације – провераваће се  усмено.

Место рада: Прокупље, ул. Таткова бр. 2.

  1. Радно место за послове набавки и за обраду финансијске документације за исплату текућих издатака, у звању млађи саветник – приправник*, Група за економско – финансијске послове у Републичкој дирекцији за воде, 1 извршилац. Радни однос се заснива на одређено време и траје годину дана.

Опис послова: Прикупља податке потребне за израду плана набавки Дирекције и Буџетског фонда за воде Републике Србије за текућу годину, учествује у припреми извештаај о извршењу плана набавки за претходну годину и тромесечних извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и набавкама на које се закон не примењује; учествује у припреми предлога одлуке о покретању поступка јавне набавке, односно набавке на коју се закон не примењује и предлога решења о образовању комисије за јавне набавке; припрема елементе и учествује у припрема огласа о јавним набавкама, предлога одлуке о додели уговора, о закључењу оквирног споразума, о обустави поступка јавне набавке, о признавању квалификације; учествује у раду комисије за јавне набавке, припреми конкурсне документације, изменама и/или допунама конкурсне документације; обрађује документацију и припрема за плаћање налоге за исплату по економским класификацијама које се односе на текуће расходе у Дирекцији; припрема и издаје потврде о висини остварених примања на годишњем нивоу; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; вештине комуникације – усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд,  са назнаком: „За јавни конкурс“. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина 22-26, 11000 Београд.

IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић, телефон 011 3621-958.

VI  Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.

VII  Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под редним бројем 1:  потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;  уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место под редним бројем 2 (за пријем приправника): потписана пријава са биографијом; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема; уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања), које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања (кандидати који у наведеном уверењу имају евидентиран стаж осигурања потребно је да доставе и доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж).

 

 

Напомена:

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

VIII    Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило,  у просторијама Управе за шуме, Омладинских бригада број 1, Нови Београд и у просторијама Републичке дирекције за воде, Булевар уметности бр. 2а, Нови Београд, почев од  20.11.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени електронском поштом или телефонским путем или путем телеграма на контакте које су навели у пријави.

Напомене:

 

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци.  Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

 

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

 

Овај оглас објављује се на огласној табли и web страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  www.minpolj.gov.rs, web страници  Републичке дирекције за воде, web страници Управе за шуме, web страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, где се може погледати опис послова радног места,  на порталу е-управе, као и на web страници  и у периодичном издању  огласа Националне службе за запошљавање.