grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 06. 06. 2020. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Конкурс за доделу средстава Буџетског фонда за шуме РС у 2020

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон) и члана 3. Правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16),

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

I.

Расписује се конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину (у даљем тексту: Конкурс), у складу са условима утврђеним Уредбом о изменама Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 78/20) – у даљем тексту: Уредба, за следеће врсте послова:

Ред.бр. Врста посла

1. ЗАШТИТА ШУМА
Заштита шума од болести и штеточина
Одржавање противпожарних пруга
Градња противпожарних пруга

2. ПОШУМЉАВАЊЕ У ЈЕСЕН 2019/ПРОЛЕЋЕ 2020. ГОДИНЕ
Пошумљавање голети
Подизање плантажа и интензивних засада
Пошумљавање голети у приватној својини (подела шумских садница физичким лицима), и то:
а) четинари
б) тврди и племенити лишћари
в) меки лишћари
г) багрем
Санација површина пошумљавањем
Мелиорација деградираних шума

3. НЕГА ШУМА
Нега шумских засада до пете године старости (чишћење од корова, изданака и избојака, окопавање и прашење)
Нега природних младих састојина до 10 cm прсног пречника
Чишћење у шумским засадима стaрости 6-20 година
Прве прореде у шумским засадима

4. ГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКИХ ПУТЕВА
Радови на I фази
Радови на II фази
Радови на I и II фази
Реконструкција шумског пута
Санација шумског пута
Градња моста на траси шумског пута:
а) до 5 метара распона
б) од 5-10 метара распона
в) преко 10 метара распона

5. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ СЕМЕНА
Сакупљање семена шумских воћкарица
Сакупљање семена храста лужњака и црвеног храста:
a) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
Сакупљање семена осталих храстова и букве:
a) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
Сакупљање семена јавора и јасена:
а) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
Сакупљање семена црног и домаћег ораха, питомог и дивљег кестена:
а) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
Сакупљање шумског семена осталих лишћара:
a) селекционисано семе
б) семе познатог порекла
Сакупљање шумског семена Панчићеве оморике и белог бора
Сакупљање шумског семена црног бора и смрче
Сакупљање шумског семена јеле и осталих четинара

6. ПРОИЗВОДЊА ШУМСКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА
Саднице тврдих лишћара (буква, храстови):
а) селекционисане
б) познатог порекла
Саднице шумских воћкарица
Саднице јавора и јасена:
а) селекционисане
б) познатог порекла
Саднице црног и домаћег ораха и питомог кестена:
а) селекционисане
б) познатог порекла
Саднице осталих лишћара (без багрема)
Четинари (1+0) контејнери и нисула (2+1)
Четинари класична производња (старости 1+0)

7. ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА

8. РАЗВОЈНО ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

9. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ШУМАРСТВО

II. Подносилац пријаве на Конкурс

Пријаву за доделу средстава може поднети лице које испуњава одговарајуће услове (у даљем тексту: подносилац пријаве), и то ако је:

1) сопственик, односно корисник шума и шумског земљишта, као и другог земљишта намењеног пошумљавању;
2) правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката и програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови;
3) научноистраживачка установа у области шумарства за израду студија, експертиза и развојно – истраживачких пројеката у циљу унапређења шумарства, едукацију и промоцију, као и правно лице, односно предузетник који испуњава посебне услове утврђене конкурсом.

Физичко лице остварује право на доделу шумских садница или комплетно пошумљавање преко правног лица, односно предузетника који има обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са законом који уређује област шумског репродуктивног материјала са којим је склопило уговор.

III.

Право на доделу средстава има подносилац пријаве који ће послове из тачке I. Конкурса извршити на подручју Републике Србије, осим на подручју Аутономне покрајине Војводине.
Изузетно од става 1, подносилац пријаве на тачку 8. за развојно-истраживачке пројекте у оквиру којих ће се истраживања спроводити на територији читаве Републике Србије, може бити научноистраживачка установа у области шумарства са подручја Републике Србије, укључујући Аутономну покрајину Војводину.

IV. Начин подношење пријаве

Пријава за доделу средстава се подноси посебно за сваки вид посла од редног бр. 1 – 9, у писаној и електронској форми. Уколико пријава садржи више програма за исту врсту посла, навести редослед програма по приоритетима за финансирање.

За све послове од редног броја 1 – 9. из тачке I. Конкурса у електронској форми се преузимају табеларни обрасци са интернет странице Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs .
Попуњене табеле у форми у којој су преузете, доставити на е-mail адресу gordana.gligoric@minpolj.gov.rs са назнаком „За Конкурс”, као и у писаној форми уз пријаву на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

V. Конкурсна документација

Пријава за доделу средстава садржи: опште податке – назив подносиоца пријаве, име и презиме лица које га заступа, број службеног телефона, матични број, порески идентификациони број, број рачуна отворен код Управе за трезор тј. код одговарајуће банке, као и табеларне приказе планираних послова. Уколико има више пријава по Конкурсу ове податке доставити само у једном примерку.\

Уз писану пријаву подносилац је дужан да достави и следеће:

1) Програм, односно пројекат сачињен у складу са Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16) (у даљем тексту: Правилник), са детаљном калкулацијом трошкова са ПДВ-ом за све врсте посла и по сваком објекту из поднетог програма – пројекта и то:

 • За послове под редним бројем 1. Заштита шума – Заштита шума од болести и штеточина, програм који садржи следеће податке: врсту болести, односно штеточине против које се предузимају мере заштите шума; угрожене, односно нападнуте површине, категорисане по степену угрожености, односно напада, као и површине које ће се третирати; метод заштите, односно сузбијања; врсту препарата за сузбијање; период сузбијања; очекиване ефекте; податке о кадровској и техничкој опремљености правног лица које је носилац реализације програма, као и остале релевантне податке.
 • За послове градње и одржавањa противпожарних пруга, доставити пројекат сачињен у складу са Правилником и прописима који уређују област заштите шума од пожара, само за противпожарне пруге у четинарским културама.
 • За послове под редним бројем 2. Пошумљавање – програм за послове пошумљавање голети, подизање плантажа и интензивних засада, санација површина пошумљавањем и мелиорација деградираних шума и шикара у јесен 2019/пролеће 2020. године, који се планирају у уређеним шумама, који садржи копију извода из посебне основе описа станишта и плана гајења за основе које нису електронски достављене Управи за шуме; попуњене евиденције извршених радова, односно извод из програма газдовања шумама за пошумљавање на земљишту сопственика – физичких лица.За радове на санацији површина пошумљавањем неопходно је доставити записник инспектора у коме је утврђено када је настао пожар или нека друга природна непогода и колика је оштећена површина која је премером утврђена и картирана у размери 1:10000, односно извођачки пројекат или санациони план за површине захваћене природном непогодом.
  За радове на мелиорацији деградираних шума и шикара, поред наведених података, програм садржи и извођачки пројекат газдовања шумама.

Програм за послове који су урађени или се планирају у неуређеним шумама, у шумама и на шумском земљишту у својини физичких лица, као и на земљишту ван шумског подручја, садржи податке о власнику земљишта, локацији и класи земљишта, опис станишта, податке о врсти, старости и количини садног материјала и копију уговора који подносилац захтева закључује са власником земљишта. Број садница по хектару за пошумљавање наведених површина утврђује се програмом у зависности од услова станишта, и не може бити мањи од:

 • 300 комада за саднице топола,
 • 500 комада за саднице дивље трешње и домаћег ораха,
 • 2000 комада за саднице јавора, јасена и школоване или нисула саднице осталих врста,
 • 2500 комада за нешколоване саднице четинарских врста и багрема.

Правно лице, односно предузетник, преко кога физичко лице остварује право на бесплатне саднице или комплетно пошумљавање, израђује и доставља програм за пошумљавање и уговор са власником земљишта, а на основу поднетог захтева физичког лица и доказа о власништву.

Минимална површина парцеле за коју се израђује програм и подноси захтев је 5 (пет) ари.

 • За послове под редним бројем 3. – Нега шума, програм садржи копију извода описа станишта за конкретну површину из плана гајења за основе које нису електронски достављене Управи за шуме, и попуњене евиденције извршених радова из основа газдовања шумама. Програм неге се израђује за површину целог одсека. За прве прореде у шумским засадима, поред наведених података, програм садржи и извођачки пројекат газдовања шумама.
 • За послове под редним бројем 4. Градња и реконструкција шумских путева, санација оштећења шумског пута, градња моста на траси шумског пута, главни пројекат урађен у складу са Правилником, уз који се прилаже shape file трасе пута који се гради.
  Поред наведеног, ако је подносилац пријаве за градњу шумског пута удружење власника шума – физичких лица, програм садржи и податке о броју чланова удружења укупно и броју чланова удружења кроз чије шуме се пут гради.
  Ако подносилац пријаве није власник или корисник земљишта на траси пута, потребно је доставити сагласност власника, односно корисника за извођење радова.
 • За послове под редним бројем 5. Производња шумског семена, уверења о пореклу шумског семена за семе сакупљено до дана објављивања овог конкурса, а које није суфинансирано из средстава буџета.
 • За послове под редним бројем 6. Производња шумског садног материјала, уверења о пореклу шумског семена са приложеном декларацијом о квалитету, као и врсту, техничке карактеристике, старост, количину и калкулацију трошкова са ПДВ-ом за производњу једногодишњег шумског садног материјала. За садни материјал топола и врба навести назив клона.

За послове под редним бр. 7 – 9. Едукација и промоција, развојно истраживачки и остали пројекти од општег интереса за шумарство – образац пријаве – евиденциони лист пројекта, који се преузима са интернет странице Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs , попуњен и оверен од стране подносиоца. У поступку одабира програма, односно пројеката, Управа за шуме може, пре закључења уговора, да затражи презентацију поднетог програма, односно пројекта, као и корекције у погледу врсте и дужине трајања пројектних активности, калкулације трошкова и висине траженог износа.

2) Копију добијене сагласности за пошумљавање пољопривредног земљишта издату од стране Министарства у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.
3) Одлуку надлежног органа управљања подносиоца пријаве о усвајању програма, односно пројеката који учествују на конкурсу.
4) Доказ о обезбеђеном садном материјалу (сопствени садни материјал – навести назив или локацију шумског расадника, или уговор закључен са произвођачем уписаним у књигу произвођача и добављача репродуктивног материјала коју води Управа за шуме).
5) Изјаву одговорног лица да се поднети програм – пројекат не финансира код неког другог даваоца средстава за исте намене или уколико се финансира доставити копију уговора закљученог са тим даваоцем средстава за програм – пројекат.

VI. Калкулација трошкова

При калкулацији трошкова за све врсте радова, поред материјалних трошкова за поједине врсте послова, калкулишу се и трошкови накнада за рад радне снаге потребне за извођење радова, без обзира да ли се радови изводе сопственом радном снагом или ангажованом по основу уговора са извођачем радова. Не калкулишу се накнаде за стручно техничке послове техничара, пословођа, инжењера и др. запослених код корисника шума, што представља учешће корисника шума у одређеном виду посла.

Код пројеката едукације и промоције, развојно истраживачких и осталих пројеката од општег интереса за шумарство, зараде чланова стручног тима који су у радном односу могу бити исказане највише до једне трећине радног времена, а за запослене у научно-истраживачким институтима који зараду остварују на тржишту могу бити исказане у пуном износу зараде/дан. Висина ауторских хонорара се дефинише уговором.

При правдању трошкова признаје се висина трошкова са припадајућим ПДВ-ом у складу са Законом о порезу на додату вредност, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу за који није остварен повраћај истог.

Режијски трошкови се калкулишу у износу до 10% од укупне вредности програма/пројекта, ако та вредност заједно са режијским трошковима не прелази 5.000.000,00 динара, односно до 5% за програме и пројекте чија укупна вредност прелази 5.000.000,00 динара.

Приликом пријема радова, режијски трошкови се признају у односу на вредност примљених и оправданих радова.

VII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања за све наведене врсте посла.
Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VIII. Критеријуми и бодовање поднетих програма и пројеката

Уколико је за радове из тачке I. редни бр. 1- 6. Конкурса поднето више програма/пројеката који испуњавају услове конкурса, а чија је укупна вредност већа од опредељеног износа за поједине врсте послова, извршиће се њихово бодовање на основу критеријума прописаних овим конкурсом, као и бодовање свих пројеката поднетих под тач. 7-9. Конкурса.

У случају да након бодовања више програма/пројеката има највећи број бодова, уговараће се сви пројекти са истим бројем бодова у истом процентуалном износу, до висине укупно опредељеног износа за ту врсту посла. Резултати оцењивања ће се објавити на интернет страници Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs

Сагласно одредби члана 73. став 2. Закона о шумама, удружење сопственика шума које поседује више од 100 хектара шуме, има приоритет при коришћењу средстава.
Критеријуми за бодовање програма/пројеката су:

1. За радове на заштити шума:

 • хитност – оцена од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са најмањим степеном хитности;
 • калкулативна цена по јединици мере – оцене од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са највећом калкулисаном ценом;
 • површина шума која се штити – оцена од 1-5 –најнижу оцену добијају пројекти који се односе на најмање површине;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису по претходном конкурсу Управе за шуме реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове одузима се 5 бодова.

2. За радове на пошумљавању:

 • укупна површина по категоријама пошумљавања по подносиоцу пријаве, односно шумском газдинству; – оцена од 1-5, и то за површину до 10 ha оцена 1; за површину од 10-20 ha оцена 2; за површину 20-30 ha оцена 3, за површину 30 до 40 ha оцена 4; површину преко 40 ha оцена 5;
 • калкулативна цена по јединици мере – оцене од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са највећом калкулисаном ценом;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису по претходном конкурсу Управе за шуме реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове одузима се 5 бодова.

Поред наведених критеријума, за радове на пошумљавању бодује се и следеће:

Категорија пошумљавања Број бодова
Пошумљавање голети 10
Подизање плантажа и интензивних засада 5
Подела шумских садница физичким лицима 10
Санација површина пошумљавањем 20
Мелиорација деградираних шума 15

3. За радове на нези шума:

 • калкулативна цена по јединици мере – оцене од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са највећом калкулисаном ценом;
 • укупна површина шума по видовима неге по подносиоцу пријаве, односно шумском газдинству; – оцена од 1-5, и то за површину до 10 ha оцена 1; за површину од 10-20 ha оцена 2; за површину 20-30 ha оцена 3, за површину 30 до 40 ha оцена 4; површину преко 40 ha оцена 5;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису по претходном конкурсу Управе за шуме реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове одузима се 5 бодова.

Поред наведених критеријума, за радове на нези шума бодује се и следеће:

Вид рада Број бодова
Нега шумских засада до пете године старости 20
Нега природних младих састојина до 10 cm прсног пречника 15
Чишћење у шумским засадима стaрости 6-20 година 10
Прве прореде у шумским засадима 5

4. За радове на градњи, реконструкцији и санацији шумских путева и градњи моста на траси шумског пута, приоритетно се бодују и уговарају пројекти градње и санације шумских путева. Пројети реконструкције шумских путева се бодују у односу на преостали износ.

Критеријуми за радове на градњи, реконструкцији и санацији шумских путева су:

 • хитност- оцена од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са најмањим степеном хитности;
 • припадност мрежи путева – примарна мрежа 5 бодова, секундарна 3, терцијарна 1 бод;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису по претходном конкурсу Управе за шуме реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове одузима се 5 бодова.

5. За радове на производњи шумског садног материјала:

Критеријум Опис Број бодова
Врста дрвећа Лишћари 20
Четинари 10
Начин производње садница Контејнери 20
Нисула 15
Саднице са голим кореном 10
Категорија садница (осим садница топола и врба, које се бодују као саднице познатог порекла) Тестиране 25
Квалификоване 20
Селекционисане 15
Познатог порекла 10

6. За радове под редним бр. 7 – 9. из тачке I. Конкурса критеријуми за уговарање су следећи:

 • актуелност;
 • значај пројекта за сектор шумарства;
 • референтност и структура учесника и сарадника;
 • материјално технички капацитети за реализацију пројекта;
 • сврсисходност и примењивост понуђених решења;
 • одрживост резултата и ефеката;
 • понуђена цена;
 • предвиђени рок за завршетак пројекта;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису у претходном петогодишњем периоду реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове на конкурсима Управе за шуме одузима се 5 бодова.

По свим критеријумима бодовање се врши оценом од 1-5, при чему је оцена 1 најнижа.

IX. Закључивање уговора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме закључиће уговор са подносиоцима пријава чији пројекти имају већи збир оцена по критеријумима из тачке VIII, до укупно опредељеног износа Уредбом за поједине врсте послова
.
Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са подносиоцем пријаве утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности од прилива средстава буџета Републике Србије и времена вршења поједине врсте посла.

Х.

Овај конкурс објавити на интернет страници Управе за шуме и у „Службеном гласнику Републике Србије”.