grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 31. 05. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

КОНКУРС за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2017/2018. години

 1. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА ОБЈАВЉЕН ЈЕ У „Службеном гласнику Републике Србијеˮ БРОЈ 54/2017 ОД 31.05.2017.
 2. ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС, ИСТУ ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО НА ОДГОВАРАЈУЋЕМ
  ПРИЈАВНОМ ОБРАСЦУ КОЈИ СЕ ПРЕУЗИМАЈУ СА САЈТА УПРАВЕ ЗА ШУМЕ:
  Пријавни образац за кориснике ловишта
  Пријавни образац (за правна лица која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства)

I.

Расписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2017/2018. години (у даљем тексту: Конкурс), за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији у износу од 68.323.634,33 динара за следеће видове радова:

 1. изградњу или адаптацију објеката за узгој дивљачи (узгајалишта, прихватилишта, објекти за узгој и прихватање ситне дивљачи – волијере);
 2. подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције (набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи, као и набавка новог моторног возила и других средстава у функцији спровођења мониторинга);
 3. побољшање прехрамбених потенцијала станишта кроз набавку одговарајућих хранива (зрнасте хране, хране обогаћене витаминско-минералним додацима, минерализованих брикета, соли, стартера, гровера, концентрата са одговарајућим процентом протеина за одређену врсту дивљачи, медикамената за дехелминтизацију и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи);
 4. унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама (изградња, реконструкција или адаптација објеката – ловачких домова и друго);
 5. програме и пројекте који се односе на унапређење стања за одрживо управљање популацијама дивљачи, а нарочито за врсте дивљачи јелен обични (Cervus elaphus), дивокоза (Rupicapra rupicapra), вук (Canis lupus), дивља мачка (Felis silvestris), зец (Lepus europaeus), пољска јаребица (Perdiх perdiх), медвед (Ursus arctos), рис (Lynx lynx), велики тетреб (Tetrao urogallus), јаребица камењарка (Alectoris graeca) и лештарка (Bonasa bonasia), у ловиштима Републике Србије;
 6. промоцију и унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз информисање и едукацију.

II.

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бр. 1. до 4. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Пријаву за радове под редним бр. 5. и 6. из тачке I. Конкурса могу поднети правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

III.

Пријава се подноси у писаној форми на одговарајућем пријавном обрасцу на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

Одговарајући пријавни образац (пријавни образац за кориснике ловишта и пријавни образац за правна лица која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства) преузима се са сајта Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs.

Корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, који подносе пријаву за радове под редним бр. 1. до 4. из тачке I. Конкурса, исту подносе на пријавном обрасцу за кориснике ловишта.

Правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства који подносе пријаву за радове под редним бр. 5. и 6. из тачке I. Конкурса, исту подносе на пријавном обрасцу.

Пријавни образац је потребно попунити искључиво на рачунару, тако да се у одговарајући неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци.

Пријавни образац који се доставља мора бити оверен печатом и потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Рок за достављање Пријава по овом Конкурсу је 14 дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

IV.

 • Уз Пријаву за радове под редним бр. 1. до 3. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);
 • за радове којима се планира изградња или адаптација објеката за узгој дивљачи (узгајалишта, прихватилишта за дивљач и сл.), обавезно се доставља доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање објекта за узгој дивљачи (препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига), или сагласност власника земљишта да се на његовој имовини могу изграђивати наведени објекти за узгој дивљачи предвиђени програмом/пројектом (оверена копија уговора о закупу земљишта за подизање наведених објекта или о уступању земљишта на коришћење са назнаком катастaрске парцеле на којој је планирано подизање наведеног објекта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига);
 • за радове којима се планира изградња (ограђивање дела ловишта, односно изградња узгајалишта, прихватилишта за дивљач и сл.), обавезно се доставља пројектна документација која садржи техничко-технолошки пројекат;
 • за радове који предвиђају одређене активности у ловишту (ограђивање дела ловишта и сл.), а које могу да изазову промене услова који битно утичу на газдовање ловиштем, обавезано се доставља извод из планског документа за газдовање ловиштем који се односи на планиране пројектне активности или доказ о покретању поступка за измене и допуне планског документа за газдовање ловиштем који се, такође, односи на планиране пројектне активности;
 • за радове који се односе на подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције (набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи, као и набавка новог моторног возила и других средстава у функцији спровођења мониторинга), обавезно се доставља изјава одговорног лица да у периоду од претходних пет година није користио средства Буџетског фонда за развој ловства за уређаје и средства која потражује програмом/пројектом;
 • за радове који се односе на подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције (набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи, као и набавка новог моторног возила и других средстава у функцији спровођења мониторинга), обавезно се доставља предрачун за набавку предметне инвестиције, не старији од 30 дана од дана подношења Пријаве;
 • за радове којима се планира набавка одговарајуће хране за дивљач (минерализованих брикета, соли, медикамената, средстава за дехелминтизацију и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи), обавезно се доставља извод из Годишњег плана газдовања ловиштем који садржи приказ оптималних и матичних фондова за сваку врсту дивљачи у текућој ловној години;

 

 • Уз Пријаву за радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);
 • пројектна документација која садржи техничко-технолошки пројекат;
 • уколико је програмом/пројектом планирана изградња објекта, обавезно се доставља доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање објекта предвиђеног програмом/пројектом (препис листа непокретности);
 • уколико је програмом/пројектом планирана изградња објекта, обавезно се доставља информација о локацији на којој се планира подизање наведеног објекта;
 • уколико је програмом/пројектом планирана реконструкција или адаптација објекта, обавезно се доставља доказ о власништву над објектом или доказ о пренесеном праву коришћења објекта на период који није краћи од 20 година;

 

 • Уз Пријаву за радове под редним бр. 5. и 6. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента).

V.

            Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на Конкурс.

Подносиоцу пријаве који поднесе више од једне пријаве на Конкурс, све пријаве биће одбачене без разматрања.

Пријаве које се не поднесу на одговарајућем пријавном обрасцу у писаној форми у предвиђеном року, пријаве уз које није приложена одговарајућа документација наведена у Конкурсу, као и пријаве које нису одговарајуће попуњене, неће се узети у разматрање.

У поступку разматрања предност ће имати све пријаве са садржином програмских/пројектних активности које представљају наставак започетих радова који су финансирани у претходној години, а који се искључиво односе на:

 • довршетак изградње ограђених узгајалишта за дивљач;
 • довршетак изградње, реконструкције или адаптације ловачких домова;
 • истраживачки програми/пројекти чије активности су започете, а који се нарочито односе на одрживо управљање популацијама јелена обичног (Cervus elaphus), вука (Canis lupus), пољске јаребице (Perdiх perdiх) и великог тетреба (Tetrao urogallus), као и програми/пројекти чије активности су усмерене на унапређење система планирања газдовања у ловству.

Остале пријаве, у поступку разматрања биће вредноване по следећим критеријумима:

 1. релевантност;
 2. утицај и изводљивост;
 3. институционални и професионални капацитети;
 4. буџет пројекта.

У поступку разматрања по приспелој пријави, поред наведене документације коју је у обавези да достави подносилац пријаве, Управа за шуме може затражити и додатне информације од подносиоца пријаве о програму/пројекту са којим је конкурисао.

VI.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано ограђивање дела ловишта, у циљу изградње узгајалишта или прихватилишта за крупну дивљач могу се издвојити средства у износу највише до 350.000,00 динара по 1 хектару површине која се ограђује.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана изградња објеката за узгој ситне дивљачи – волијере, могу се издвојити средства у износу највише до 300.000,00 динара.

За радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији спровођења мониторинга могу се издвојити средства у износу највише до 200.000,00 динара.

Изузетно, за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом поред набавке посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији спровођења мониторинга, планирана и набавка новог моторног возила, или само набавка новог моторног возила, могу се издвојити средства у износу највише до 700.000,00 динара.

За радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса могу се издвојити средства у износу највише до 150.000,00 динара.

За радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса могу се издвојити средства у износу највише 70% од укупне вредности инвестиције са ПДВ – ом из програма/пројекта, при чему за ове радове може се издвојити износ највише до 4.000.000,00 динара

За правдање наменског трошења средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије која се користе за финансирање програма/пројеката у ловној 2017/2018. години, неопходно је доставити докумeнтацију којом се правда укупан износ наведен у спецификацији трошкова.

VII.

За видове радова који су наведени у тачки I. Конкурсa, изузев за радове под редним бр. 2. и 3, може се исплатити аванс пре почетка спровођења активности које су планиране програмом/пројектом у износу највише 70% од вредности уговорених радова.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бр. 2. и 3. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци средстава планираних програмом/пројектом.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса вршиће се након достављања следеће документације:

 • рачуна за набавку предметне инвестиције, не старијег од дана издавања предрачуна, а најкасније издатог до 01.11.2017. године, са серијским бројем предмета инвестиције;
 • оверене копије отпремнице за набавку предметне инвестиције;
 • доказа о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврде о преносу средстава или извода оверене од стране банке;
 • оверене копије гарантног листа за извршену набавку предметне инвестиције;
 • оверене копије јединствене царинске исправе и/или међународног товарног листа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
 • оверене копије саобраћајне дозволе за ново моторно возило.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса вршиће се након достављања следеће документације:

 • рачуна за набавку предметног хранива не старији од 30 дана од дана подношења Пријаве а најкасније издатог до 01.11.2017. године;
 • уколико је предметно храниво купљено од физичког лица које има регистровано пољопривредно газдинство, потребно је доставити оверену копију купопродајног уговора, као и оверену копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства;
 • оверене копије отпремнице за набавку предметног хранива;
 • доказа о извршеном плаћању предметног хранива и то: потврде о преносу средстава или извода овереног од стране банке.

 VIII.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2017/2018. години, за видове радова који су наведени у тачки I. Конкурсa, утврђују се уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са Корисником средстава.

IX.

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.