grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 19. 10. 2018. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

III Kонкурс за доделу средстава по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину

(Конкурс објављен у Службеном гласнику РС број 78/2018 од 19.10.2018. године)

I

Расписује се III Kонкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину (у даљем тексту: Конкурс), за послове под редним бр. 2. и 4. Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 21/18), и то:

1. ПОШУМЉАВАЊЕ (јесен 2018. године)

– Пошумљавање голети (на земљишту у приватној и државној својини).
– Подизање плантажа и интензивних засада (на земљишту у приватној и државној својини).
– Пошумљавање голети у шумама у приватној својини (подела шумских садница физичким лицима) и то:
а) четинари,
б) тврди и племенити лишћари,
в) меки лишћари,
г) багрем.
– Санација површина пошумљавањем (на земљишту у приватној и државној својини).
– Мелиорација деградираних шума (на земљишту у приватној и државној својини).

2. ГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКИХ ПУТЕВА

– Радови на I фази.
– Радови на II фази.
– Радови на I и II фази.
– Реконструкција шумског пута.
– Санација шумског пута.

Градња моста на траси шумског пута:

а) до 5 метара распона;
б) од 5 до 10 метара распона;
в) преко 10 метара распона.

II

Пријаву за доделу средстава може поднети:

1) сопственик, односно корисник шума и шумског земљишта;
2) правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови.

Физичко лице остварује право на доделу шумских садница или комплетно пошумљавање преко правног лица, односно предузетника који има обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са законом који уређује област шумског репродуктивног материјала са којим је склопило уговор.

III

Право на доделу средстава има подносилац пријаве који ће послове из тачке I. конкурса извршити на подручју Републике Србије, осим на подручју Аутономне покрајине Војводине.

IV

Пријава за доделу средстава се подноси у писаној и електронској форми.

У електронској форми се достављају попуњени табеларни обрасци, који се у форми обрасца преузимају са интернет странице Управе за шуме.

Попуњене табеле обрасца пријаве у форми у којој су преузете, доставити на е-mail адресу: gordana.gligoric@minpolj.gov.rs, као и у писаној форми уз пријаву на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

V

Пријава за доделу средстава садржи: опште податке – назив подносиоца пријаве, име и презиме лица које га заступа, матични број, порески идентификациони број, број рачуна отворен код Управе за трезор, односно код одговарајуће банке, као и доказ да је регистрован за обављање делатности за коју подноси пријаву.
Уз писану пријаву подносилац је дужан да достави и следеће:

1) Програм, односно пројекат сачињен у складу са Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16) (у даљем тексту: Правилник), са детаљном калкулацијом трошкова са ПДВ-ом за све врсте посла и по сваком објекту из поднетог програма – пројекта и то:
• За послове под редним бројем 1. Пошумљавање – програм за послове пошумљавање голети, подизање плантажа и интензивних засада, санација површина пошумљавањем и мелиорација деградираних шума и шикара, који се планирају у уређеним шумама, садржи копију извода из посебне основе описа станишта, плана гајења и попуњене евиденције извршених радова, односно извод из програма газдовања шумама за пошумљавање на земљишту сопственика – физичких лица. Извод из посебне основе описа станишта и плана гајења није потребно доставити за газдинске јединице за које су Управи за шуме достављене основе газдовања у електронском облику.

За радове на санацији површина пошумљавањем неопходно је доставити записник инспектора у коме је утврђено када је настао пожар или нека друга природна непогода и колика је оштећена површина која је премером утврђена и картирана у размери 1:10000, као и санациони план за површине захваћене природном непогодом.
За радове на мелиорацији деградираних шума и шикара, поред наведених података, програм садржи и извођачки пројекат газдовања шумама.

Програм за послове који се планирају у неуређеним шумама, у шумама и на шумском земљишту у својини физичких лица, као и на земљишту ван шумског подручја, садржи податке о власнику земљишта, локацији и класи земљишта, опис станишта, податке о врсти, старости и количини садног материјала и копију уговора који подносилац захтева закључује са власником земљишта. Број садница по хектару за пошумљавање наведених површина утврђује се програмом у зависности од услова станишта, и не може бити мањи од:

– 300 комада за саднице топола,
– 500 комада за саднице дивље трешње и домаћег ораха,
– 2000 комада за школоване и нисула саднице осталих врста, јавора и јасена,
– 2500 комада за нешколоване саднице четинарских врста и багрема.

Правно лице, односно предузетник, преко кога физичко лице остварује право на бесплатне саднице или комплетно пошумљавање, израђује и доставља програм за пошумљавање и уговор са власником земљишта, а на основу поднетог захтева физичког лица и доказа о власништву. За сувласничке површине неопходно је доставити и сагласност сувласника.

Минимална површина парцеле за коју се израђује програм и подноси захтев је пет ари.

• За послове под редним бројем 2. Градња и реконструкција шумских путева, санација оштећења шумског пута, градња моста на траси шумског пута, главни пројекат урађен у складу са Правилником.
2) Копију добијене сагласности за промену намене пољопривредног земљишта издату од стране Министарства у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште, ако се пошумљавање голети изводи на обрадивом пољопривредном земљишту I до V катастарске класе.
3) Одлуку надлежног органа управљања подносиоца пријаве о усвајању програма, односно пројеката који учествују на конкурсу.
4) Доказ о обезбеђеном садном материјалу (сопствени садни материјал – навести назив расадника) или уговор закључен са произвођачем уписаним у књигу произвођача и добављача репродуктивног материјала коју води Управа за шуме).
5) Изјаву одговорног лица да се поднети програм – пројекат не финансира од стране неког другог даваоца средстава за исте намене a уколико постоји суфинансирање од стране другог даваоца средстава за те намене неопходно је доставити копију уговора са истим.

Пријаве и програме – пројекте груписати по врстама посла од редног бр. 1-2, редоследом из тачке I. Конкурса и приоритетима које подносилац пријаве утврди.

VI

При калкулацији трошкова за све врсте радова, поред материјалних трошкова за поједине врсте послова, калкулишу се и трошкови накнада за рад радне снаге потребне за извођење радова, без обзира да ли се радови изводе сопственом радном снагом или ангажованом по основу уговора са извођачем радова. Не калкулишу се накнаде за стручно техничке послове техничара, пословођа, инжењера и др. запослених код корисника шума, што представља учешће корисника шума у одређеном виду посла.

Режијски трошкови се калкулишу у износу до 10% од укупне вредности програма/пројекта, ако та вредност не прелази 5.000.000,00 динара, односно до 5% за програме и пројекте чија укупна вредност прелази 5.000.000,00 динара.
Трошкови се признају у бруто износу, односно са урачунатим ПДВ-ом, обрачунатим у складу са Законом о порезу на додату вредност за који није остварен одбитак истог.

VII

Рок за достављање пријава по овом конкурсу је 10 дана од дана објављивања.

Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Уговор се закључује на основу прихваћеног програма – пројекта и расположивих средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије, у року од 20 дана од дана истека рока за достављање пријава.

Извештај о резултатима Конкурса биће објављен на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме.

VIII

Критеријуми за уговарање послова и доделу средстава су:
– хитност и неопходност;
– калкулативна цена по јединици мере;
– степен шумовитости подручја у коме се планира извођење радова;
– материјално технички капацитети за реализацију пројекта;
– развијеност подручја;
– континуитет.

IX

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде са подносиоцем пријаве утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности од прилива средстава буџета Републике Србије и времена вршења појединих активности по пројекту.

X

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме.