grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 25. 10. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

IV КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ РС ЗА 2019. ГОДИНУ

I.

Расписује се конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), за градњу, санацију и реконструкцију шумских путева и градњу мостова на шумском путу, у складу са условима утврђеним Уредбом о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 13/19) – у даљем тексту: Уредба, за следеће врсте послова:

ГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ШУМСКИХ ПУТЕВА

Радови на I фази

Радови на II фази

Радови на I и II фази

Реконструкција шумског пута

Санација шумског пута

Градња моста на траси шумског пута:

 • до 5 метара распона
 • од 5-10 метара распона
 • преко 10 метара распона

II. Подносилац пријаве на Конкурс

Пријаву за доделу средстава може поднети лице које испуњава одговарајуће услове (у даљем тексту: подносилац пријаве), и то ако је:

 1. сопственик, односно корисник шума и шумског земљишта;
 2. правно лице и предузетник, ако је закључио уговор о изради и реализацији пројеката и програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови.

III.

Право на доделу средстава има подносилац пријаве који ће послове из тачке I. Конкурса извршити на подручју Републике Србије, осим на подручју Аутономне покрајине Војводине.

IV. Начин подношење пријаве

Пријава за доделу средстава се подноси у писаној и електронској форми.

Образац пријаве пројекта у електронској форми преузима се са интернет странице Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs .

Попуњен образац пријаве пројекта, у форми у којој је преузет, доставити на електронску адресу bogdan.letica@minpolj.gov.rs, као и у писаној форми уз конкурсну документацију на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

V. Конкурсна документација

Пријава за доделу средстава садржи: опште податке – назив правног лица, име и презиме лица које га заступа, матични број правног лица, порески идентификациони број, број рачуна отворен код Управе за трезор тј. код одговарајуће банке, као и табеларне приказе планираних послова.

Уз писану пријаву подносилац је дужан да достави и следеће:

 1. главни пројекат урађен у складу са Правилником, са наведеним подацима о површини шума које се отварају градњом пута, као и о броју власника шума, ако је подносилац пријаве удружење шумовласника;
 2. одлуку надлежног органа управљања подносиоца пријаве о усвајању програма, односно пројеката који учествују на конкурсу;
 3. изјаву одговорног лица да се поднети програм – пројекат не финансира код неког другог даваоца средстава за исте намене или уколико се финансира доставити копију уговора закљученог са тим даваоцем средстава за програм – пројекат.

VI. Калкулација трошкова

При калкулацији трошкова за све врсте радова, поред материјалних трошкова за поједине врсте послова, калкулишу се и трошкови накнада за рад радне снаге потребне за извођење радова, без обзира да ли се радови изводе сопственом радном снагом или ангажованом по основу уговора са извођачем радова. Не калкулишу се накнаде за стручно техничке послове техничара, пословођа, инжењера и др. запослених код корисника шума, што представља учешће корисника шума у одређеном виду посла.

При правдању трошкова признаје се висина трошкова са припадајућим ПДВ-ом у складу са Законом о порезу на додату вредност, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу за који није остварен повраћај истог.

VII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања за све наведене врсте посла.
Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VIII. Критеријуми и бодовање поднетих програма и пројеката

Уколико је на Конкурс поднето више пројеката који испуњавају услове чија је укупна вредност већа од опредељеног износа за поједине врсте послова из тачке I. од редног бр. 1-5. Конкурса, пројекти се бодују према следећим критеријумима:

 • хитност – оцена од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са најмањим степеном хитности;
 • калкулативна цена по јединици мере – оцене од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти са највећом калкулисаном ценом;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису по претходном конкурсу Управе за шуме реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове одузима се 5 бодова;
 • степен развијеност подручја – оцене од 1-5, најнижу оцену добијају пројекти који се реализују у најразвијенијим општинама.

По свим критеријумима бодовање се врши оценом од 1-5, при чему је оцена 1 најнижа.

Резултати оцењивања ће се објавити на интернет страници Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs

IX. Закључивање уговора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме закључиће уговор са подносиоцима пријава чији пројекти имају већи збир оцена по критеријумима из тачке VIII, до укупно опредељеног износа Уредбом за поједине врсте послова.

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са подносиоцем пријаве утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности од прилива средстава буџета Републике Србије и времена вршења поједине врсте посла.

Х.

Овај конкурс објавити на интернет страници Управе за шуме и у „Службеном гласнику Републике Србије”.