grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 11. 06. 2020. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Конкурс за јесење пошумљавање 2020.

Преузимање:

 

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др. закон) и члана 3. Правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16),

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

II КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

-Пошумљавање у јесен 2020. године-

(Објављен у „Службеном гласнику РСˮ број 120/20 од 2. октобра 2020. године)

I

Расписује се конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије (у даљем тексту: Конкурс), у складу са условима утврђеним Уредбом о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 17/20 и 78/20),  за врсту посла:

ПОШУМЉАВАЊЕ У ЈЕСЕН 2020. ГОДИНЕ

 • Пошумљавање голети на земљишту у приватној и државној својини.
 • Подизање плантажа и интензивних засада на земљишту у приватној и државној својини.
 • Пошумљавање голети у шумама у приватној својини (подела шумских садница физичким лицима), и то:
  а) четинари,
  б) тврди и племенити лишћари,
  в) меки лишћари,
  г) багрем.
 • Санација површина пошумљавањем (на земљишту у приватној и државној својини).
 • Мелиорација деградираних шума (на земљишту у приватној и државној својини).

II

Подносилац пријаве за доделу средстава може бити:

1) сопственик, односно корисник шума и шумског земљишта;

2) правно лице или предузетник, ако је закључило уговор о изради и реализацији програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити пошумљавање.

Физичко лице остварује право на доделу садног материјала преко правног лица, односно предузетника који има обезбеђен садни материјал произведен у шумском расаднику регистрованом у складу са Законом о репродуктивном материјалу шумског дрвећа.

III

Право на доделу средстава има подносилац пријаве који ће послове из тачке I. Конкурса извршити на подручју Републике Србије, осим на подручју Аутономне покрајине Војводине.

IV

Пријава за доделу средстава се подноси у писаној и електронској форми.

Tабеларни обрасци у електронској форми се преузимају са интернет странице Управа за шуме www.upravazasume.gov.rs .

Попуњене табеле у форми у којој су преузете, доставити на е-mail адресу gordana.gligoric@minpolj.gov.rs , као и у писаној форми уз пријаву на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

V. Конкурсна документација

Пријава за доделу средстава садржи: опште податке – назив правног лица, име и презиме лица које га заступа, матични број, порески идентификациони број, број рачуна отворен код Управе за трезор тј. код одговарајуће банке, као и табеларне приказе планираних послова.

Уз писану пријаву подносилац је дужан да достави  и следеће:

1) Програм сачињен у складу са Правилником о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16) (у даљем тексту: Правилник), са детаљном калкулацијом трошкова са обрачунатим ПДВ-ом за све врсте посла и по сваком објекту из поднетог програма.

Програм пошумљавања голети, односно подизања плантажа и интензивних засада, санације површина пошумљавањем и мелиорације деградираних шума и шикара, за радове планиране у уређеним шумама, садржи копију извода из посебне основе описа станишта и плана гајења за основе које нису електронски достављене Управи за шуме,  копију попуњене евиденције извршених радова, односно извод из програма газдовања шумама за пошумљавање на земљишту сопственика – физичких лица.

 За радове на санацији површина пошумљавањем неопходно је доставити и записник шумарског инспектора у коме је утврђено када је настала природна непогода и колика је оштећена површина која је премером утврђена и картирана у размери 1:10000, или извођачки пројекат, односно санациони план за површине захваћене природном непогодом.

За радове на мелиорацији деградираних шума и шикара, поред наведених података, програм садржи и извођачки пројекат газдовања шумама.

Програм за послове који се планирају у неуређеним шумама, у шумама и на шумском земљишту у својини физичких лица, као и на земљишту ван шумског подручја, садржи податке о власнику земљишта, локацији и класи земљишта, опис станишта, податке о врсти, старости и количини садног материјала и копију уговора који подносилац захтева закључује са власником земљишта. Број садница по хектару за пошумљавање наведених површина утврђује се програмом у зависности од услова станишта, и не може бити мањи од:

 • 300 комада за саднице топола,
 • 500 комада за саднице дивље трешње и домаћег ораха,
 • 2000 комада за школоване и нисула саднице осталих врста, јавора и јасена,
 • 2500 комада за нешколоване саднице четинарских врста и багрема.

Правно лице, односно предузетник, преко кога физичко лице остварује право на бесплатне саднице или комплетно пошумљавање, израђује и доставља програм за пошумљавање и уговор са власником земљишта, а на основу поднетог захтева физичког лица и доказа о власништву.

Минимална површина парцеле за коју се израђује програм и подноси захтев је 5 (пет) ари.

2) Копију добијене сагласности за пошумљавање пољопривредног земљишта издату од стране Министарства у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

3) Одлуку надлежног органа управљања подносиоца пријаве о усвајању програма за учешће на конкурсу.

4) Доказ о обезбеђеном садном материјалу (сопствени садни материјал или уговор закључен са произвођачем уписаним у књигу произвођача и добављача репродуктивног материјала коју води Управа за шуме).

5) Изјаву одговорног лица да се поднети програм не финансира код неког другог даваоца средстава за исте намене или уколико се финансира доставити копију уговора закљученог са тим даваоцем средстава за програм – пројекат.                       

VI Калкулација трошкова

При калкулацији трошкова обрачунавају се материјални трошкови за поједине врсте послова,  као и трошкови накнада за рад радне снаге потребне за извођење радова, без обзира да ли се радови изводе сопственом радном снагом или ангажованом по основу уговора са извођачем радова. Не калкулишу се накнаде за стручно техничке послове техничара, пословођа, инжењера и др. запослених код корисника шума, што представља учешће корисника шума у одређеном виду посла.

При правдању трошкова признаје се висина трошкова са припадајућим ПДВ-ом у складу са Законом о порезу на додату вредност, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу за који није остварен повраћај истог.

Режијски трошкови се калкулишу у износу до 10% од укупне вредности програма, ако та вредност заједно са режијским трошковима не прелази 5.000.000,00 динара, односно до 5% за програме чија укупна вредност прелази 5.000.000,00 динара.

Приликом пријема радова, режијски трошкови се признају у односу на вредност примљених и оправданих радова.

VII Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

VIII Критеријуми и бодовање поднетих програма

1) Уколико је на Конкурс поднето више програма који испуњавају услове чија је укупна вредност већа од расположивих средстава Буџетског фонда за шуме РС за 2020. годину за врсту посла Пошумљавање, програми се бодују према следећим критеријумима:

 1.1.

Категорија пошумљавања

Број бодова

Пошумљавање голети

10

Подизање плантажа и интензивних засада

5

Подела шумских садница физичким лицима

10

Санација површина пошумљавањем

20

Мелиорација деградираних шума

15

1.2.

Успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису у претходној години реализовали уговорене радове на пошумљавању у целости или благовремено (без анексирања рока), одузима се 5 бодова.

IX Закључивање уговора

Прелиминарни резултати бодовања и предлог програма за уговарање биће објављени на званичној интернет страници Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs . Подносиоци пријава могу да поднесу образложене примедбе на објављене резултате електронски, на адресу office.sume@minpolj.gov.rs у року од три дана од дана објављивања прелиминарних резултата на интернет страници Управе за шуме.

Коначна одлука о расподели средстава биће објављена на званичној интернет страници Управе за шуме, у року утврђеном у Одлуци о расписивању конкурса.

X Закључивање уговора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме закључиће уговор са подносиоцима пријава чији програми имају већи збир оцена по критеријумима из тачке VIII, до укупно расположивог износа у складу са Уредбом. 

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са подносиоцем пријаве утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности од прилива средстава буџета Републике Србије и времена вршења поједине врсте посла.

XI

Овај конкурс објавити на интернет страници Управе за шуме и у „Службеном гласнику Републике Србије”.