grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 22. 09. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Инструкција за кориснике средстава Буџетског фонда за развој ловства РС

На основу члана 48. Закона о државној управи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), а у вези са чланом 79. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10), В.Д. Директора Управе за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси

ИНСТРУКЦИЈУ

за кориснике средстава који су по основу Конкурсa за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у ловној 2017/2018. години („Службени гласник Републике Србије”, број 54/17, у даљем тексту: Конкурс) закључили уговоре о финансирању реализације пројеката

Корисници средстава који су по основу Конкурсa закључили уговоре о финансирању реализације пројеката дужни су да пренета средства користе искључиво за извршавање радова предвиђених уговором.

Корисници средстава који имају обавезу достављања периодичних извештаја дужни су да извештаје достављају по динамици која је утврђена уговором, при чему датуми који су наведени у уговору представљају крајње рокове за доставу извештаја, а извештај који се доставља потребно је да буде оверен заводним печатом и потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица.

Корисници средстава су дужни да доставе писану форму коначног извештаја која је оверена заводним печатом и потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица.

Корисници средстава су дужни да са писаном формом коначног извештаја доставе и електронску форму коначног извештаја на CD-у, при чему она подразумева скениран сваки документ који је достављен у писаној форми.

Корисници средстава који су по основу Конкурсa закључили уговоре о финансирању реализације пројеката за радове који се односе на подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције, као и радове који се односе на побољшање прехрамбених потенцијала станишта кроз набавку одговарајућих хранива дужни су да Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме доставе коначни извештај о извршеним активностима, у писаној и електронској форми, најкасније до 15.11.2017. године.

Коначни извештај о извршеним активностима за радове који се односе на подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције потребно је да се састоји из наративног дела и приложене материјално финансијске и друге документације.

Наративни део коначног извештаја потребно је да садржи основне податке о предмету инвестиције, односно шта је и када набављено, у којој количини, од кога је набављено и по којој цени, као и опис процедура у доношењу одлука које су претходиле набавци. Поред тога, у наративном делу извештаја потребно је прецизно навести, односно сачинити попис материјално финансијске и друге документације која се прилаже уз извештај (рачуни, отпремнице, изводи банке и др.).

Корисници средстава који су закључили уговоре о финансирању радова који се односе на подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције у обавези су да, у прилогу коначног извештаја, доставе следећу материјално финансијску документацију:

 • рачуна за набавку предметне инвестиције, не старијег од дана издавања предрачуна, а најкасније издатог до 01.11.2017. године, са серијским бројем предмета инвестиције;
 • оверене копије отпремнице за набавку предметне инвестиције;
 • доказа о извршеном плаћању предметне инвестиције и то: потврде о преносу средстава или извода оверене од стране банке;
 • оверене копије гарантног листа за извршену набавку предметне инвестиције;
 • оверене копије јединствене царинске исправе и/или међународног товарног листа ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције;
 • оверене копије саобраћајне дозволе за ново моторно возило.

Коначни извештај о извршеним активностима за радове који се односе на побољшање прехрамбених потенцијала станишта кроз набавку одговарајућих хранива потребно је да се састоји из наративног дела и приложене материјално финансијске и друге документације.

Наративни део коначног извештаја потребно је да садржи основне податке о набављеном храниву, односно шта је и када набављено, у којој количини, од кога је набављено и по којој цени, као и опис процедура у доношењу одлука које су претходиле набавци. Поред тога, у наративном делу извештаја потребно је прецизно навести, односно сачинити попис материјално финансијске и друге документације која се прилаже уз извештај (рачуни, копије уговора, копије потврда о регистрацији пољопривредног газдинства, отпремнице, изводи банке и др.).

Корисници средстава који су закључили уговоре о финансирању радова који се односе на побољшање прехрамбених потенцијала станишта кроз набавку одговарајућих хранива у обавези су да, у прилогу коначног извештаја, доставе следећу материјално финансијску документацију:

 • рачуна за набавку предметног хранива не старији од 30 дана од дана подношења Пријаве а најкасније издатог до 01.11.2017. године;
 • уколико је предметно храниво купљено од физичког лица које има регистровано пољопривредно газдинство, потребно је доставити оверену копију купопродајног уговора, као и оверену копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства;
 • оверене копије отпремнице за набавку предметног хранива;
 • доказа о извршеном плаћању предметног хранива и то: потврде о преносу средстава или извода овереног од стране банке.

Корисници средстава који су по основу Конкурсa закључили уговоре о финансирању реализације пројеката за радове који се односе на подршку унапређењу мониторинга кроз набавку предметне инвестиције, као и радове који се односе на побољшање прехрамбених потенцијала станишта кроз набавку одговарајућих хранива дужни су да испуне уговорене обавезе у року који је утврђен уговором, у супротном давалац средстава неће извршити пренос уговорених средстава.

Корисници средстава који су по основу Конкурсa закључили уговоре о финансирању реализације пројеката за радове који се односе на изградњу или адаптацију објеката за узгој дивљачи, унапређење и развој ловног туризма у руралним срединама, унапређење стања за одрживо управљање популацијама дивљачи и промоцију и унапређење значаја ловства као делатности од општег интереса, кроз информисање и едукацију, дужни су да Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за шуме доставе:

 • први периодични извештај о извршеним активностима  најкасније до 15.11.2017. године, у писаној форми;
 • други периодични извештај о извршеним активностима  најкасније до 15.03.2018. године, у писаној форми;
 • прелиминарни коначни извештај о извршеним активностима најкасније до 15.05.2018. године, у писаној форми;
 • коначни извештај о извршеним активностима најкасније до 15.06.2018. године, у писаној и електронској форми;

Периодични извештај о извршеним активностима (први и други) потребно је да се састоји из наративног дела у коме су наведени основни подаци о свим активностима које су извршене у поступку финансирања уговорених радова до момента подношења извештаја, као и табеларни приказ (преглед) насталих трошкова.

Прелиминарни коначни извештај о извршеним активностима потребно је да се састоји из наративног дела и приложене материјално финансијске и друге документације.

Наративни део прелиминарног коначног извештаја потребно је да садржи све податке о активностима које су извршене у поступку финансирања уговорених радова до момента подношења извештаја, као и табеларни приказ (преглед) насталих трошкова, при чему је потребно прецизно навести, односно сачинити попис материјално финансијске и друге документације која се прилаже уз прелиминарни коначни извештај (рачуни, копије уговора, изводи банке и др.). Приложену материјално финансијску и другу документацију прелиминарног коначног извештаја чини претходно наведена пописана документација у извештају којом се правда утрошак пренесених средстава.

Коначни извештај о извршеним активностима потребно је да се састоји из наративног дела и приложене материјално финансијске и друге документације.

Наративни део коначног извештаја потребно је да садржи коначну информацију о активностима које су извршене у поступку финансирања уговорених радова са табеларним приказом свих насталих трокова, при чему је потребно прецизно навести, односно сачинити попис материјално финансијске и друге документације која се прилаже уз коначни извештај (рачуни, копије уговора, изводи банке и др.), која је настала након подношења прелиминарног коначног извештаја. Приложену материјално финансијску и другу документацију коначног извештаја чини претходно наведена пописана документација у коначном извештају којом се правда утрошак пренесених средстава.

Ако се прелиминарним коначним извештајем са свом приложеном документацијом која је достављена правдају трошкови који су настали у поступку финансирања уговорених радова до момента достављања прелиминарног коначног извештаја (прве три рате пренесених средстава), а коначним извештајем се правдају трошкови који су настали након тога (четврта рата пренесених средстава), у коначном извештају је то потребно и навести. Са тим у вези, у електронску форму коначног извештаја потребно је уредити тако да у целости буде приказан прелиминарни коначни извештај са свим прилозима који га прате, који је претходно достављен у писаној форми, и коначни извештај, такође са одговарајућим прилозима.

Корисници средстава су дужни да испуне уговорене обавезе у року који је утврђен уговором, у супротном дужни су да врате Даваоцу средстава износ уплаћених средстава увећан за износ затезне камате обрачунате сагласно Закону о затезнoj  камати („Службени гласник РС”, број: 119/12) почев од дана када су средства пренета на рачун Корисника средстава, па све до дана њиховог повраћаја.