grb srbije

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА ШУМЕ
Омладинских Бригада 1
11070 Београд
011/301-53-21;
011/311-76-37;
office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење о поступку добијања ловне карте и захтев за преузимање ловне карте

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,101/07 и 95/10), а вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10), В.д. директора Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на основу овлашћења министра пољопривреде и заштите животне средине, број 119-01-13/16/2015-09 од 23.02.2015. године, доноси

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ЛОВНЕ КАРТЕ

1. Oдлуком о утврђивању висине накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи и висине накнаде за ловну карту број: 401-00-882/2014-10 од 17. марта 2014. године, прописана је висина накнадe за ловну карту у ловној 2014/2015. години у износу од 1.000,00 динара. Накнада за ловну карту остаје не промењена и у ловној 2016/2017. години и износи 1.000,00 динара.

2. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) је спровело процедуру штампања ловних карата за ловну 2016/2017. ловну годину.

3. Дистрибуцију ловних карата корисницима ловишта за ловну 2016/2017. годину вршиће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме. Преузимање ловних карата корисници ловишта (осим ловишта којима газдују јавна предузећа) вршиће у Ловачком Савезу Србије/Ловачком Савезу Централне Србије/Ловачком Савезу Војводине или Ловачком Савезу Косова и Метохије. Јавна предузећа, која су корисници ловишта, ловне карте преузимаће у Управи за шуме.

4. Лице које испуњава услове за добијање ловне карте (у даљем тексту: подносилац захтева за добијање ловне карте) подноси захтев за добијање ловне карте једном од корисника ловишта, у складу са Законом, и прилаже доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун и по моделу из тачке 7. овог обавештења.

5. Корисник ловишта доставља Ловачком Савезу Србије/Ловачком СавезуЦентралне Србије/Ловачком Савезу Војводине или Ловачком Савезу Косова и Метохије, следећу документацију:

– Одштампан, попуњен, оверен и потписан Образац захтева за преузимање ловних карата.

– Електронску форму попуњеног Обрасца захтева за преузимање ловних карата. Корисник ловишта је дужан да електронску форму попуњеног Обрасца захтева пошаље најмање један дан пре преузимања ловних карата на е-mail контакт особе једног од ловачких савеза.

– Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта, са деловодним бројем, да сви подносиоци захтева за ловну карту испуњавају услове из члана 60. и 61. Закона о дивљачи и ловству.

– Оригинални потписани и оверени акт корисника ловишта, са деловодним бројем, којим потврђује да је одређено лице (име и презиме, ЈМБГ, број личне карте) овлашћено за преузимање ловне карте од једног од ловачких савеза.

– Доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту на рачун прописан за уплату јавних прихода (према моделу из тачке 7. овог обавештења) или oверен извод из банке уколико је уплатилац накнаде за ловну карту правно лице из тачке 11. овог обавештења.

Образац захтева за преузимање ловних карата представљен је excel табелом, која се налази у прилогу овог обавештења и чини његов саставни део, а корисник ловишта је дужан да исти преузме са сајта Министарства.
Корисник ловишта мора да поступи по захтеву за добијање ловних карата сваког заинтересованог лица које уз захтев приложи доказ о извршеној уплати накнаде за ловну карту у складу са овим обавештењем и доказ да испуњава услове из члана 60. став 2. Закона о дивљачи и ловству

6. Након увида у документацију из тачке 5. овог обавештења и уношења података у информациону базу, ловне карте могу да се предају корисницима ловишта.

За преузимање ловних карата корисник ловишта мора да најави свој долазак најмање један дан раније.

Ловне карте могу се преузети у:

– Ловачком Савезу Србије (контакт особа: Софија Филиповић, Алексе Ненадовића 19-23, 11000 Београд, Телефони: 062/808-12-67 и 011/344-26-53, електронска адреса: lovac@beotel.rs).

– Ловачком Савезу Војводине (контакт особа: Милан новков, Јована Ђорђевића 4, 21000 Нови Сад, Телефони: 063/547-362 и 021/457-023, електронска адреса: hunterns@eunet.rs).

– Ловачком Савезу Централне Србије (контакт особа: Марко Павловић, Телефони: 061/294-95-40 и 034/356-876, електронска адреса: lovstvo.doo@gmail.com).

– Ловачком Савезу Косова и Метохије(контакт особа: Илија Елезеовић, Телефони: 064/412-38-15 и 028/421-792, електронска адреса: nikolaelezovic@hotmail.com)

– Контакт особа у Министарству за питања дистрибуције и преузимања ловних карата је Александар Радосављевић, Омладинских бригага 1, 11070 Нови Београд, електронска адреса: aleksandar.radosavljevic@minpolj.gov.rs. Уплата накнаде за ловну карту врши се на:

7. Уплата накнаде за ловну карту врши се на: – рачун примаоца:

-840-741525843-35

– износ: 1.000,00 динара

-модел: 97, позив на број: контролни број – општина пребивалишта лица које подноси захтев за добијање ловне карте кориснику ловишта (шифра са контролним бројем – према списку у Прилогу 1.)

– сврха уплате: накнада за ловну карту

– прималац: Буџетски фонд за развој ловства Републике Србије.

8. Лице које је кориснику ловишта поднело захтев за добијање ловне карте, уплату накнаде за ловну карту врши у општини где има пријављено пребивалиште односно боравиште, у складу са Списком шифара и контролних бројева градова и општина, који је саставни део овог обавештења.

9. Корисник ловишта (јавно предузеће, ловачки савез, ловачко удружење, предузеће) може збирно уплатити накнаде за ловне карте за сва заинтересована лица (чланови удружења и остали домаћи ловци) са јасно наведеном сврхом уплате (накнада за ловне карте и број комада).

10. Корисник ловишта попуњава, оверава и потписује преузете ловне карте и прослеђује их у року од највише 15 дана од дана преузимања ловних карата ловцима која су поднела захтев за добијање ловне карте искључиво према списку који је додељен са одређеним регистрационим бројем ловне карте за свако именовано лице.

11. Туристичка агенција која има закључен уговор о пружању ловно – туристичких услуга са корисником ловишта дужна је да обезбеди ловну карту, дозволу за лов иностраном ловцу, као и све друге документе, у складу са Законом. Туристичка организација, уз најаву лова, благовремено доставља кориснику ловишта и захтев за обезбеђивање потребног броја ловних карата за ловце.

12. Ловачки Савез Србије у сарадњи са Ловачким Савезом Војводине, Ловачки Савезом Централне Србије и Ловачким Савезом Косова и Метохије дужни су да достављају месечне извештаје и инфромационе базе Управи за шуме сваког 10. у месецу за претходни месец, који садрже: извештаје о броју задужених (подаци о лицима којима су издате ловне карте), расподељених и нерасподељених ловних карата, а по завршетку ловне године доставља се коначни извештај.

13. Корисници ловишта дужни су да нерасподељене ловне карте врате у Управу за шуме најкасније до 15.04.2017. године.

В.Д. ДИРЕКТОРA

Саша Стаматовић