grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 29. 03. 2018. године
Број: 404-02-175/2018-10
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење о најповољнијем понуђачу у поступку изузете набавке превођења

  1. Подаци о наручиоцу:

Република Србија – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – УПРАВА ЗА ШУМЕ, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Матични број: 17855140, ПИБ: 108508191

Интернет страница: www.upravazasume.gov.rs.

  1. Предмет набвке:

Услуга симултаног превођења са кинеског на српски језик и обрнуто и услуга симултаног превођења са енглеског на српски језик и обрнуто, у периоду 14.-15. мај 2018. године, ради одржавања међународног састанка на високом нивоу, у Београду и Нвом Саду.

Набавка је предвиђена у Плану изузетих набвки на које се не примењују одредбе ЗЈН, у 2018. години. (редни број: 2.2.8.).

Изузете јавне набвке ближе су уређене одредбама чл. 103-109. Правилника о ближем уређивању посутпака јавних набвки, број: 110-00-80/2017-15 од 24.11.2017. године, а који је донело Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

  1. Основ за изузеће:

Одредба члана 39. став 2. Закона о јавним набвкама

  1. Број поднетих понуда:
  2. Основни подаци о добављачу: AVE Mediadoo, улица: Пеђе Милосављевића 22/7, Београд – Нови Београд, МБ: 20681365, ПИБ: 106788480, шифра делатности: 7739, ралун: 275-0010229488852-54 код Societe Generale bank Srboja AD, одговорно лице: Владан Аксентић, e-mail: office@ave.rs, телефон: 011/40 77 162, контакт особа: Марија Штрбац.
  3. Цене и услови прихваћене понуде:

Број под којим је понуда заведена и датум: 18-0514-01 од 23.03.2018. године.

Укупна цена услуге износи: 400.000,00 динара без ПДВ-а.

Укупна цена услуге износи: 480.000,00 динара са ПДВ-ом.

Рок плаћана рачуна: по извршеној услузи, на основу ваљано достављене фактуре у року од 15 дана од дана пријема фактуре.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде.

Број извршилаца за реализацију услуге:

  • Кинеско – српски језик: 2 извршиоца
  • Енглеско – српски језик: 3 извршиоца