grb srbije

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за шуме
Број: 404-02-117/2016-10
Датум: 20. 04. 2016. године
Београд

Oдговори на питања заинтересованог лица у поступку јавне набавке мале вредности број 404-02-1172016-10

Јавна набавка мале вредности бр. 404-02-117/2016-10

Документација:

У току рока за подношење понуда у поступку  јавне набавке  за доделу уговора о набавци рачунарске опреме за потребе наручиоца –  Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине,  за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 14.04.2016. године, Наручиоцу су, дана 20.04.2016. године, електронском поштом достављени допис заинтересованог лица у коме је садржано следеће питање односно захтеви за додатним информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде:

1. Обзиром да је опрема коју захтева Наручилац: вендор специфична и да не постоји интернет адреса на којој се могу проверити понуђене конфигурације, већ само уопштени подаци о опреми на основу којих Наручилац не може утврдити  тачну конфигурацију. Молимо вас да потврдите да ли је довољно доставити потврд упроизвођача о понуђенојконфигурацији опреме.

На наведено,  одговарамо како следи:

Довољно је доставити потврду произвођача о понуђеној конфигурацији опреме.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБAВКУ