grb srbije

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управа за шуме
Број: 404-02-91/2016-10
28.03.2016. године
Б е о г р а д

Одлука о додели уговора за јавну набавку 404-02-91/2016-10

Јавна набавка мале вредности бр. ЈН 404-02-91/2016-10 (интерни број: 1.2.6.)

Документација:

На основу одредбе члана 108. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-02-91/2016-10  од 25.03.2016. године,  директор Управе за шуме доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности

услуге припреме података за израду аката

о преносу права коришћења државних шума

ЈН МВ 404-02-91/2016-10

(интерни број: 1.2.6)

Уговор о јавној набавци  услуге припреме података за израду аката о преносу права коришћења државних шума ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу: ЈП „Србијашумеˮ,Београд, „Биро за планирање и пројектовање у шумарствуˮ, Београд, Бирчанинова 30,  на основу понуде заведене код понуђача под бројем: 36 од 24.03.2016. године, код наручиоца примљена дана 24.03.2016.године у 10:15 часова.

Вредност уговора о јавној набавци без ПДВ-а: 3.120.000,00 динара

Вредност уговора о јавној набавци са ПДВ-ом: 3.744.000,00 динара .

О б р а з л о ж е њ е

Научилац је дана 15.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке  број 404-02-91/2016-10, на основу одредбе из члана 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 86/15).

Наручилац је на основу одредбе из члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама дана 15.03.2016. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињеног Записника о отварању понуда број 404-03-91/2016-10 од 25.03.2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде и сачинила Извештај број: 404-03-91/2016-10 од 25.03.2016. године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

  1. Предмет и процењена вредност јавне набавке:

Услуга припреме података за израду аката о преносу права коришћења државних шума.

Назив и ознака из општег речника набавки: 77231100 – Услуге управљања шумским ресурсима.

Процењена вредност јавне набавке је 3.168.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 3.801.600,00  динара са обрачунатим ПДВ-ом.

  1. Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:

Предметна набавка је предвиђена планом јавних набавки за 2016. годину, под редним бројем 1.2.6, средства за реализацију јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РСˮ, број 103/15) раздео 23, глава 23.6, функција 420, економска класификација 424911. За ову врсту услуге планиран је поступак јавне набавке мале вредности. Оквирно време покретања постука – март 2016. године, оквирно време закључења уговора – април 2016. године.

  1. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: Одредба члана 39. Закона о јавним набавкама и висина процењене вредности јавне набавке.

У поступку јавне набавке учествоваo је један (1) понуђач.

  1. Основни подаци о понуђачима:

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача:

Јавно предизеће за газдовање „Србијашумеˮ, „Биро за планирање и пројектовање у шумарствуˮ, Београд, Бирчанинова 30,  Београд, МБ: 07754183,  ПИБ: 100002820, шифра делатности: 02010, рачун: 160-335953-47 Банка интеза.

Понуда је примљена благовремено, дана 24.03.2016. године у 10:15 часова;

Понуда је отворена од стране Комисије одређене решењем о формирању комисије за предметну јавну набавку, дана 25.03.2016. године у 12:15 часова. Поступак отварања понуда завршен у 12:33 часова.

Број под којим је понуда заведена: 36 од 24.03.2016. године
Начин  на који понуђач наступа: самостално
Цена услуге дин/хектару без ПДВ-а:  104,00 динара
Цена услуге дин/хектару са ПДВ-ом: 124,80 динара
Цена за 30.000 хектара без ПДВ-а : 3.120.000,00 динара
Цена за 30.000 хектара са ПДВ-ом: 3.744.000,00 динара
Рок и начин плаћања: у 4 тромесечне рате
Рок важења понуде: 1.05.2016. год
Рок испоруке: 12 месеци

Уочени недостаци у понуди приликом отварања понуде: нема

  1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Нема.
  2. Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора у предметној јавној набавци доноси се применом критеријума најниже понуђене цене.

  1. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Пристигла је само једна понуда понуђача ЈП „Србијашумеˮ, „Биро за планирање и пројектовање у шумарствуˮ, Београд, Бирчанинова 30, МБ: 07754183,  ПИБ: 100002820, шифра делатности: 02010, рачун: 160-335953-47 Банка интеза,

Цена за 30.000 хектара без ПДВ-а : 3.120.000,00 динара
Цена за 30.000 хектара са ПДВ-ом: 3.744.000,00 динара,

што је испод процењене вредности предметне јавне набавке и у овој ситуацији представља најнижу понуђену цену.

 

  1. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за предметну јавну набавку констатује да је понуда понуђача: ЈП „Србијашумеˮ, „Биро за планирање и пројектовање у шумарствуˮ, Београд, Бирчанинова 30, , најповољнија, прихватљива, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор, на основу одредбе из члана 107.  и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку, те је донео одлуку o  додели уговора услуге припреме података за израду аката о преносу права коришћења државних шума ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу: ЈП „Србијашумеˮ, Београд, „Биро за планирање и пројектовање у шумарствуˮ, Београд, Бирчанинова 30.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцина јавних набавки, а предаје Наручиоцу.

Доставити

-Понуђачу у року од три дана од дана доношења