grb srbije

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
УПРАВА ЗА ШУМЕ
Број: 404-02-91/2016-10
15.03.2016. године
Б е о г р а д

Позив за достављање понуде за јавну набавку услуге припреме података за израду аката о преносу права коришћења државних шума

Јавна набавка мале вредности бр. ЈН 404-02-91/2016-10 (интерни број: 1.2.6.)

Документација:

Назив наручиоца:

УПРАВА ЗА ШУМЕ МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Адреса наручиоца:

Омладинских бригада 1

Интернет страница наручиоца:

Врста наручиоца:

Државни орган

Врста поступка јавне набавке:

Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке:

Услуга припреме података

Назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге управљања шумским ресурсима: 77231100

Критеријум за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума: најнижа цена,

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију на:

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда се сматра благовременом ако је пристигла код наручиоца у року од 10 дана од дана објављивања позива односно до 25.03.2016. године до 12 часова.

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу:

Управа за шуме, Омладинских бригада 1, Београд.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење, односно дана 22.03.2016. године, са почетком у 12:15 часова на адреси Управе за шуме.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да пред почетак jaвног отварања Комисији наручиоца предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 2 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Ljiljana Sovilj
ljiljana.soviljc@minpolj.gov.rs
факс: 011/2603-473