grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 31. 07. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Апел за превенцију шумских пожара

Имајући у виду, да се налазимо у веома критичном периоду за настанак шумских пожара, указујемо да је неопходно поступати у складу са плановима заштите шума од пожара, односно активирати дежурства, као и појачати осматрање шума у циљу благовременог уочавања потенцијалних пожара и приступања њиховом гашењу у иницијалној фази.

Такође, обзиром да су годишњи одмори у току, појачано је присуство грађана у шуми, те је неопходно појачати активности чуварске службе шуме, као и путем локалних медија апеловати на примерено и одговорно понашање током боравка у истој (коришћење обележених и обезбеђених локација за паљење ватре).

Напомињемо, да је одредбом члана 46. став 7. Закона о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10,93/12 и 89/15) утврђено да је корисник, односно сопственик шума који газдује шумама у складу са основом, дужан да о настанку пожара одмах обавести најближу ватрогасну-спасилачку јединицу при министарству надлежном за унутрашње послове и Министарство, а на територији АП надлежни орган АП. Чланом 47. истог закона, забрањено је паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, изузев на месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено. Такође, одредбом члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству забрањено је паљење корова, стрњика, трстика, траве и другог растиња у ловишту.

Имајући у виду наведено, Управа за шуме ће преко републичке шумарске и ловне инспекције у наредном периоду вршити појачану контролу наведених одредби, као и примену Планова заштите шума од пожара.

В. Д. ДИРЕКТОРА

Саша Стаматовић