grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 09. 08. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Инструкција о мерама за поступање корисника ловишта за време трајања периода неповољних временских услова

У време трајања периода неповољних временских услова, корисници ловишта треба да предузимају све неопходне мере појачане контроле општег стања дивљачи и њених станишта у ловишту и предузимају све потребне мере за заштиту дивљачи, а нарочито мере непрекидног обезбеђивања воде у појилиштима, мере заштите дивљачи од незаконитог лова, као и мере заштите и очувања станишта дивљачи.

Корисници ловишта су у обавези да редовно, приликом извршавања ловних активности и обиласка ловишта, прикупљају и евидентирају (дневници ловочувара, извештаји стручних лица и сл.) све податке о стању популација дивљачи који су значајни за ловно газдовање (бројност, просторни распоред, структура, прирас, здравствено стање и др.), што је од великог значаја за правовремено предузимање одговарајућих мера за заштите, очувања и унапређења.

Корисници ловишта су у обавези да, на основу прикупљених података о стању дивљачи, изврше корекције планских докумената у делу који се односи на планирани одстрел и исти прилагоде стварном стању дивљачи у ловиштима, при чему је нарочито потребно да обрате пажњу на стање популација зеца (Lepus europaeus) и пољске јаребице (Perdix perdix), како не би својим ловним активностима довели до њиховог угрожавања.

У условима повишених и високих температура, корисници ловишта треба да обратите пажњу на правилно поступање са одстрељеном дивљачи (померање, пренос, односно транспорт одстрељене дивљачи, са припадајућим деловима са места одстрела у ловишту до места службене контроле) и предузму мере да се манипулација и промет обавља по поступку и начин безбедан по здравље људи.

Корисници ловишта треба да обрате пажњу на едукацију локалног становништва о опасностима и ризицима самоиницијативног и неконтролисаног паљења стрњика, трстика, трава и осталог растиња у ловиштима, као и других материјала који могу изазвати пожар.

За превенцију штета од дивљачи на имовини правних и физичких лица, корисници ловишта треба да едукују локално становништво у погледу мера које се предузимају ради заштите имовине од штете коју може да почини дивљач, као и да предузимају неопходне мере у погледу спречавања штета на дивљачи.

У условима повишених и високих температура, корисници ловишта треба да активирају расположиве људске и материјалне ресурсе у циљу превентиве од могућих пожара.

У случају избијања пожара на подручју ловишта, корисник ловишта је дужан да ангажује све расположиве људске и материјалне капацитете, у акцијама гашења пожара и спасавања и заштите дивљачи од пожара, при чему је неопходно да је у сталном контакту са надлежним органима и надлежним шумарским и ловним инспектором, ради организовања и предузимања заједничких мера на пожаром захваћеним, односно угроженим подручјима.

У случају доношења одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територији Републике Србије због опасности од пожара, корисници ловишта на територији на којој је проглашена ванредна ситуација морају привремено забранити лов ловостајем заштићених врста дивљачи, при чему привремена забрана лова престаје да важи са даном доношења одлуке о престанку ванредне ситуације.

У периоду трајања ванредне ситуације, корисник ловишта треба да предузме све неопходне мере за обезбеђивање мира у ловишту.

У складу са одредбама члана 69. Закона о дивљачи и ловству, корисници ловишта у периоду трајања ванредне ситуације могу предузимати мере за регулисање бројног стања ловостајем заштићених грабљивица (предатора) само у случајевима спречавања штета које оне могу непосредно починити људима или имовини, као и у случајевима спречавања штета које могу починити на осталим врстама дивљачи, при чему је неопходно предузимати мере за што мање узнемиравање осталих врста дивљачи у ловишту.

Корисници ловишта у којима се организовање ловних активности одвија нормално, а који се граниче са ловиштима у којима је донета привремена забрана лова због опасности од пожара, потребно је да прате и контролишу миграторна кретања дивљачи из суседних ловишта у њихово ловиште и да сходно томе, у деловима ловишта где је, услед миграције из суседних ловишта, регистрована повишена бројност дивљач, привремено обуставе или у што већој мери ограниче лов дивљачи, уз предузимање свих прописаних мера за заштиту дивљачи.

Уколико је у ловишту установљена штета на дивљачи, корисник ловишта у коме установљена штета је у обавези је да надлежног шумарског и ловног инспектора обавести о стању у ловишту и истом достави извештај о утврђеној штети на дивљачи (копија записника комисије за утврђивање штете на дивљачи, записник надлежног ветеринара о утврђеном угинућу ловостајем заштићене дивљачи и сл.).

Корисник ловишта у периоду трајања вишедневних неповољних временских услова у Хронику ловишта уписује све податке о предузетим мерама за (заштиту дивљачи, утврђивање постојања и висине штета на дивљачи, као и остале податке од значаја за заштиту дивљачи и ловишту).

В.Д. ДИРЕКТОРА

Саша Стаматовић