grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 05. 04. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Инструкција о вођењу евиденције дрвета стављеног у промет

Преузимање:

Чланом 60. став 9. Закона о шумама утврђено је да је лице које ставља дрво у промет, осим физичког лица које ставља у промет дрво за сопствене потребе, дужно да о томе води евиденцију на прописани начин.

Начин вођења евиденције дрвета стављеног у промет прописан је Правилником о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Службени гласник РСˮ, број 93/16), у даљем тексту: Правилник.

Чланом 14. Правилника прописано је да лице које ставља дрво у промет, осим физичког лица које ставља у промет дрво за сопствене потребе води евиденцију о: примљеном, утрошеном и продатом, односно испорученом дрвету и стању залиха; броју пропратнице/отпремнице, односно исправи која прати робу у превозу у складу са прописима који уређују промет робе по којој је дрво стављено у промет; називу и седишту добављача/испоручиоца и примаоца дрвета; ознаци и броју жига којим је дрво жигосано, врсти и количини дрвета по сортиментима; месту и датуму пријема/испоруке дрвета.

У складу са напред наведеним, Управа за шуме предлаже образац за вођење евиденције који могу користити сва лица која врше промет дрвета. У зависности од делатности којом се баве, лица која стављају дрво у промет могу прилагодити приложени образац – табелу својим потребама.

Напомена: Издавање пропратнице, односно отпремнице у складу са Правилником врши се приликом првог стављања посеченог дрвета у промет. Ако се посечено дрво поново ставља у промет, за то дрво издаје се исправа која прати робу у превозу у складу са прописима којима се уређује промет робе и уз ову исправу прилажу се копије пропратнице односно отпремнице, оверене од стране одговорног лица. Пропратница, односно отпремница, и шумски жиг представљају доказ о пореклу дрвета.