grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Датум: 06. 02. 2017. године
11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Наредба о допуни Наредне о мерама заштите и санације површина оштећених ледоломима и ледоизвалама

На основу члана 45. став 1. Закона о шумама (,,Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15),

Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

НАРЕДБУ О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И САНАЦИЈЕ ШУМА ОШТЕЋЕНИХ ЛЕДОЛОМИМА И ЛЕДОИЗВАЛАМА

– Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 110/16 од 30. децембра 2016. године –

1. У Наредби о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама (,,Службени гласник РС”, број 30/15), у тачки 2. подтачка 4) после речи: ,,четинара (културе)” додају се речи: ,,најкасније до 31. децембра 2018. године”.

2. Одабирање, обележавање дозначним жигом и евидентирање оштећених стабала за сечу (дознака) у државним шумама за 2018. годину врши се најкасније до 31. октобра 2017. године.

3. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00254/2016-09
У Београду, 23. децембра 2016. године
МИНИСТАР
Бранислав Недимовић