grb srbije

Република Србија
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за шуме
Уговор број: 401-02-2349/2016-10
Датум: 11. 07. 2016. године
Београд

Обавештење о закљученом уговору за осигурање возила

Поштовани,

Управа за заједничке послове спровела је отворени поступак централизоване јавне набвке 4/2016 чији је предмет била услуга осигурања возила.

На основу закљученог оквирног споразума број: 404-02-1304/2016-01 од 22.06.2016. године, наручилац Управа за шуме закључила је Уговор број: 401-02-2349/2016-10 од 11.07.2016. године.

Документација: