grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Поступак промене намене шума и шумског земљишта

Поступак промене намене шума и шумског земљишта прописан је чланом 10. Закона о шумама („Службени гласник РСˮ, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18- др. закон) и чл. 50-55. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РСˮ, бр. 95/18)

I Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши:

1) када је то утврђено планом развоја шумског подручја;

2) ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе;

3) ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље;

4) у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума;

5) ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари;

6) ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ха;

7) за земљиште у својини сопственика површине до 50 ари, које се у службеној евиденцији води као шума или шумско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу, на захтев сопственика.

Министарство даје сагласност за промену намене за случајеве из тач. 4) – 7). У случају из тач. 1) и 2), Министарство не даје посебну сагласност за промену намене већ доноси решење о утврђивању висине накнаде за промену намене.

Поред наведеног, промена намене се врши и када је предвиђена посебним законом – Законом о планирању и изградњи, члан 88, који упуђује на обавезу плаћања накнаде за промене намене на основу Закона о шумама, а у складу са  Законом о накнадама за коришћење јавних добара.

II Поступак промене намене

  1. Захтев за промену намене подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У захтеву се наводи:

  • разлог због кога се тражи промена намене шуме и шумског земљишта (навести да ли се шумско земљиште мења у пољопривредно или грађевинско; ако је врста земљишта већ промењена у катастру, тражи се промена културе – нпр. шума на грађевинском земљишту);
  • број и површина катастарске парцеле, КО, општина;
  • површина за коју се тражи промена намене;
  • подаци о сопственику – кориснику земљишта;
  • контакт подаци (адреса, телефон).
  1. Уз захтев се доставља:

2.1. доказ о власништву, односно праву коришћења шума или шумског земљишта за које се тражи сагласност;

2.2. докази о уплати републичке административне таксе и накнаде трошкова поступка, сагласно одредбама члана 14. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка ………….61/17) и то:

840,00 динара за промену намене земљишта у својини сопственика површине до 50 ари, које се у службеној евиденцији води као шума или шумско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу (тарифни бр. 1. и 9.);

1630,00 динара за сагласност за промену намене шуме и шумског земљишта ради изградње економског или стамбеног објекта сопственика шуме површине до 10 ари (тарифни број 1 и 91а);

7.060,00 динара за сагласност по захтеву за промену намене шума и шумског земљишта ради изградње објекта за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ха (тарифни број 1 и 91а);

Сврха уплате: републичка администивна такса за промену намене шума и шумског земљишта, прималац: Буџет Републике Србије број 840-742221843-57 модел 97, позив на број општине на којој се налази шума и шумско земљиште чија се намена мења.

Сагласно члану 86. Закона о општем управном поступку, плаћа се износ од 3.000,00 динара на име накнаде трошкова управног поступка на рачун Управе за шуме број 840-3097384534 модел 97 позив на број 35148440100420742321, осим за случајеве из тачке I. 6. (ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета и експлоатације минералних сировина), где се плаћа 30.000,00 дин на име накнаде трошкова поступка;

2.3. записник или службена белешка надлежног шумарског инспектора о постојећем стању на парцели у погледу начина коришћења. Није неопходно да подносилац захтева достави овај документ уз свој захтев, већ може Управа за шуме, по пријему захтева, да по службеној дужности прибави налаз инспектора;

2.4. записник пољопривредног инспектора, у случају да се захтев подноси за промену намене шумског у пољопривредно земљиште; такође по службеној дужности прибавља Управа за шуме;

  1. пројекат рекултивације, у случајевима када се промена намене тражи ради експлоатације минералних сировина (тачка I. 6.).

Уколико су испуњени законом прописани услови, Министарство доноси решење о давању сагласности на промену намене шуме и шумског земљишта.

 III Накнада за промену намене шуме и шумског земљишта

Накнада у висини петоструке вредности шуме и шумског земљишта чија се намена мења се плаћа ако се промена намене врши по основу наведеном у тач. I. 1) и 2), као и када се промена намене врши у складу са чланом 88. Закона о планирању и изградњи.

Не плаћа се накнада када се промена намене врши по основу наведеном у тач. I. 3), 4), 5) и 7).

Накнада у висини петоструке вредности шуме и шумског земљишта се плаћа ако се промена намене врши по основу наведеном у тачки I. 6).

Обавеза плаћања накнаде као и ослобађање од плаћања накнаде за промену намене шуме и шумског земљишта прописани су  чл. 50-54. Закона о накнадама за  коришћење јавних добара.

Накнада се плаћа једнократно, пре крчења шуме. Процену вредности шуме и шумског земљишта чија се намена мења утврђује стручна служба корисника шума, сопственика шума, односно овлашћени судски вештак за послове шумарства, у складу са прописом којим се уређује поступак експропријације. Основица обухвата вредност дврета и вредност шумског земљишта.

Процена се доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде– Управа за шуме, Омладинских бригада 1, Нови Београд, уз захтев за доношење решења о висини накнаде, и она је основица за утврђивање висине накнаде за промену намене, решењем министра.