grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 11.08.2023. године
Адреса: Омладинских Бригада 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Обавештење о штетема насталим на шумским екосистемима током олујног ветра у јулу 2023. године

Средином јула месеца 2023. године услед олујног ветра који је захватио АП Војводину, Мачвански округ, Град Београд и Подунавски округ дошло је до значајних штета на шумском фонду, које се огледају у преломљеним стаблима или деблима, преломљеним крунама стабала, изваљеним целим стаблима и савијеним и накривљеним стаблима. Овом непогодом су погођене састојине свих старосних категорија, од младих до зрелих састојина, као и шумски расадници.

Након престанка дејства природне непогоде на терен су изашле стручне службе како би утврдиле обим штете и како би се кренуло са израдом Санационих планова у складу са Законом о шумама. Услед великог обима штета, као и велике површине на којој су штете настале, а у циљу убрзања процеса евиденције насталих штета и израде санационих планова, користе се сва расположива средства, укључујући камере које су ношене дроновима. Према подацима са терена којима располаже Управа за шуме, евиденција штета је до сада извршена на 95% површина које су биле захваћене дејством олујног ветра, док се завршетак ових послова очекује у другој половини августа 2023. године.

Према прелиминарним подацима достављеним од стране сопственика и корисника државних шума, штете су настале на површини од око 33.000 хектара, од чега је потпуна штета причињена на око 2.500 хектара и делимична штета на око 30.500 хектара. Количина оштећене дрвне масе према прелиминарним проценама износи око 560.000 метара кубних, од чега је потпуно оштећено око 420.000 кубних метара, а делимично око 140.000 кубних метара. Стварни обим штета моћи ће да се утврди тек након завршеног процеса евиденције насталих штета и израде Санационих планова.

 

Настале штете у виду ветролома и ветроизвала, на великим површинама довеле су до значајног поремећаја у редовном газдовању шумским екосистемима и санација шума захтеваће дужи временски период, док обим и висина настале штете за ово подручје имају карактер  природне непогоде. Такође, штете у младим састојинама утицаће на газдовање овим шумама у наредним годинама.

 

У наредном периоду, након израде Санационих планова вршиће се имплементација планираних активности.