grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 19. 10. 2020. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

КОНКУРС за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2020. години

I.

Расписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2020. години (у даљем тексту: Конкурс), за израду и реализацију пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији у износу од 17.368.719,97 динара за следеће видове рада:

 1. унапређење стања популација ловостајем заштићених врста дивљачи: јелен обичан (Cervus elaphus) и дивокоза (Rupicapra rupicapra) на подручју централне Србије кроз насељавање дивљачи, као и спровођење осталих активности у функцији осигурања насељене дивљачи;
 2. набавка дивљачи фазан (Phasianus colchicus) ради уношења у ловиште;
 3. набавка одговарајућих хранива и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи;
 4. подршка спровођењу мониторинга (набавку посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других средстава у функцији мониторинга);
 5. набавку новог теренског возила;
 6. изградња/адаптација објеката за привремено складиштење одстрељене дивљачи на функционално значајној локацији у ловишту;
 7. истраживачке радове (израда студија, експертиза и развојно – истраживачких пројеката) у циљу унапређивања стања за одрживо управљање популацијама дивљачи, а нарочито за врсте дивљачи: дивокоза (Rupicapra rupicapra), зец (Lepus europaeus), пољска јаребица (Perdix perdix), вук (Canis lupus), дивља мачка (Felis silvestris) и др.;
 8. остали радови од значаја за развој ловства у Републици Србији.

II.

Пријава се подноси у писаној форми на одговарајућем пријавном обрасцу – Пријавни образац 2020. на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

Пријавни образац 2020. за овај Конкурс преузима се са званичне  интернет странице  Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs.

Пријавни образац 2020. је потребно попунити искључиво на рачунару тако да се у одговарајући неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци.

Пријавни образац 2020. који се доставља мора бити потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Рок за достављање пријава по овом Конкурсу је 10 дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство ће у року од 30 дана од дана затварања Конкурса извршити одабир пројеката за уговарање.

III.

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Изузетно, пријаву на Конкурс за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса могу поднети и други корисници ловишта са подручја Републике Србије који у свом ловишту имају врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) у одговарајућој бројности да могу да излуче одређен број јединки хватањем и испоруче на одговарајући локалитет у централној Србији.

Пријаву за радове под редним бројем 2., 3 и 4 из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина.

Пријаву под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, чије се ловиште налази у подручју које је решењем Управе за ветерину проглашено зараженим подручјем од заразне болести Афричке куге свиња, а који у протеклих 5 година нису извршили набавку новог теренског возила од средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије.

Пријаву за радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, чија се ловишта налазе у подручју које је решењем Управе за ветерину проглашено зараженим подручјем, као и подручјем високог ризика од заразне болести Афричке куге свиња.

Пријаву за радове под редним бројем 7. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво правна лица са подручја Републике Србије која су акредитована за обављање образовне и научноистраживачке делатности (школе, факултети, институти и сл.) у области ловства и заштите дивљачи.

Пријаву за радове под редним бројем 8. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, као и правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства.

IV.

1)
а) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса, корисник ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, на чијој се површини планира насељавање дивљачи јелен обичан (Cervus elaphus) или дивокоза (Rupicapra rupicapra) уз Пријаву обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • за потребе изградње прихватилишта за дивљач обавезно се доставља доказ о власништву земљишта на коме се планира подизање прихватилишта за дивљач површине до 10 ha, или сагласност власника земљишта да се на његовој имовини може изградити прихватилиште за прихват одређене врсте дивљачи површине до 10 ha (оверена копија уговора о закупу земљишта за подизање прихватилишта за дивљач или изјава о уступању земљишта на коришћење са назнаком катастaрске парцеле на којој је планирано подизање наведеног прихватилишта, оверена код јавног бележника или другог органа);
 • за потребе изградње ограђеног прихватилишта за дивљач, обавезно се доставља документација која садржи технички пројекат изградње ограђеног прихватилишта површине до 10 ha;

б) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса корисник ловишта који у свом ловишту има врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) или дивокоза (Rupicapra rupicapra) у одговарајућој бројности да може да излучи одређен број јединки хватањем и испоручи их на неки од локалитета у централној Србији, уз Пријаву обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица о броју и структури дивљачи коју планира да ухвати и испоручи на други локалитет са спецификацијом трошкова;
 • извод из годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фонда дивљачи у ловној години 2020/2021. и извод из ловне основе са приказом динамике развоја популације наведене дивљачи у важећем планском периоду.

 

в) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса корисник ловишта који је у протекле две године од средстава Буџетског фонда за развој ловства у своје ловиште населио врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) за спровођење осталих активности у функцији осигурања насељене дивљачи уз Пријаву обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица са пописом свих осталих активности (набавка одређених количина хране и медикамената, набавка горива за потребе спровођења мониторинга, ангажовање другог лица на пословима теренског праћења насељене дивљачи и др.) које ће се спроводити у функцији осигурања насељене дивљачи са спецификацијом трошкова;
 • примерак закљученог уговора са другим лицем које ће бити ангажовано на пословима теренског праћења насељене дивљачи, а у функцији осигурања реинтродукције (овај документ је потребно доставити искључиво уколико корисник ловишта сматра да постоји потреба за ангажовањем другог лица на пословима теренског праћења насељене дивљачи, мимо лица која су запослена на пословима стручне и ловочуварске службе).

 

2) Уз пријаву за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је у обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица корисника ловишта о томе колико је планирано да се набави фазанске дивљачи из вештачке производње, које старости и од које фазанерије је планирана набавка ради испуштања у ловиште у ловној 2020/2021. години, или колико је набављено фазанске дивљачи, које старости и од које фазанерије је набављено ради испуштања у ловиште у ловној 2020/2021. години;
 • извод из годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фонда фазанске дивљачи (Phasianus colchicus) при чему је нарочито потребно приказати број јединки који се планира испустити у ловиште из вештачке производње и извод из ловне основе са приказом планираног испуштања фазанске дивљачи у важећем планском периоду;

 

3) Уз пријаву за радове под редним бројем. 3. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је у обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица о врсти и количини хранива које је планирао да набави, са спецификацијом трошкова;
 • извод из текућег годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фондова дивљачи

 

4) Уз пријаву за радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица о врсти и количини средстава које је планирао да набави, са спецификацијом трошкова.

 

5) Уз пријаву за радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица о врсти и типу возила које намерава да набави са спецификацијом трошкова.

 

6) Уз пријаву за радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • техничко-технолошки пројекат са спецификацијом трошкова са ПДВ- ом;
 • доказ о власништву над земљиштем и/или објектом на коме се планира градња/адаптација објекта, или сагласност власника земљишта/објекта да се на његовој имовини може изградити, односно реконструисати објекат предвиђени пројектом (доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање објекта, односно доказ о власништву над објектом препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига са назнаком катастерске парцеле на којој је планирано подизање објекта, или на којој се налази објекат (оригинал или оверена копија), уговор о закупу земљишта за подизање објекта са роком важења од најмање 10 година, или уговор о уступању земљишта на коришћење (оригинал или оверена копија);
 • изјаву одговорног лица да је у складу са другим прописима на датој локацији (навести прецизно локацију објекта који ће се градити или адаптирати – политичка општина, катастарска општина и катастарска парцела) дозвољена градња/адаптација објекта за привремено складиштење одстрељене дивљачи.

 

7) Уз пријаву за радове под редним бројем 7. и 8. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;

 

V.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на Конкурс са једним видом рада.

Подносиоцу пријаве који поднесе више од једне пријаве на Конкурс, све пријаве биће одбачене без разматрања.

Изузетно, две пријаве на Конкурс са по једним видом рада могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, чије се ловиште налази у подручју које је решењем Управе за ветерину проглашено зараженим подручјем од заразне болести Афричке куге свиња.

Пријава која није поднета на одговарајућем пријавном обрасцу у писаној форми у предвиђеном року, пријава уз коју није приложена одговарајућа документација наведена у Конкурсу, као и пријава која није одговарајуће попуњене, неће се узети у разматрање.

У поступку разматрања предност ће имати пријаве са садржином пројектних активности које су усмерене на процес насељавања врста дивљачи: јелен обичан (Cervus elaphus) и дивокоза (Rupicapra rupicapra) на подручје централне Србије.

У поступку разматрања пријаве ће бити вредноване по следећим критеријумима:

 1. релевантност,
 2. утицај и изводљивост,
 3. институционални и професионални капацитети,
 4. буџет пројекта,
 5. резултати газдовања ловиштем у претходном периоду (само за кориснике ловишта).

Поред наведених критеријума, додатни критеријум за вредновање пријава које су на Конкурс поднели корисници ловишта биће и редовност у испуњавању свих обавеза које проистичу из Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18, 49/19 и 86/19 –усклађени дин. изн.).

У поступку разматрања пријаве, поред наведене документације коју је у обавези да достави Подносилац пријаве, Управа за шуме може по потреби затражити и додатне информације од Подносиоца пријаве о пројекту са којим је конкурисао.

VI.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки јеленске дивљачи (Cervus elaphus) одређене полне и старосне структуре, могу се исплатити средства у износу највише до 300.000,00 динара по једној ухваћеној и на одређени локалитет испорученој јединци.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки дивокозе (Rupicapra rupicapra) одређене полне и старосне структуре, могу се исплатити средства у износу највише до 350.000,00 динара по једној ухваћеној и на одређени локалитет испорученој јединци.

За радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана набавка одређеног броја јединки фазанске дивљачи из вештачке производње, могу се исплатити средства у износу највише до 250,00 динара по једној јединци старости 5 – 6 недеља и старији.

За радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса могу се исплатити средства у износу највише до 200.000,00 динара. Изузетно, уколико корисник ловишта у ловишту има јеленску дивљач чије присуство је евидентирано и у ловној основи, износ исплате може бити већи од наведеног.

За радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса могу се исплатити средства у износу највише до 200.000,00 динара.

За радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса могу се исплатити средства у износу највише до 700.000,00 динара.

За радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса могу се исплатити средства у износу највише до 800.000,00 динара.

VII.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана изградња ограђеног прихватилишта за јеленску дивљач и спровођење других активности у функцији осигурања реинтродукције јеленске дивљачи на одабраном локалитету, може се исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране програмом/пројектом у износу до 50% од вредности уговорених радова.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки јеленске дивљачи, или дивокозе, одређене полне и старосне структуре, вршиће се по извршеној испоруци одређеног броја наведене дивљачи, одређене полне и старосне структуре на одређени локалитет, а након достављања следеће документације:

 • потписане изјаве законског заступника корисника средстава да је одређеног дана извршио испоруку јеленске дивљачи/дивокозе на одређени локалитет у одређеном броју и структури у складу са уговором, уз навођење осталих чињеница које сматра значајним;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола испоручене дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветерина;
 • копију примопредајног записника о испоруци дивљачи, потписану од стране овлашћеног лица испоручиоца и примаоца;
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о динарском текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника средстава.

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано спровођење осталих активности у функцији осигурања насељене дивљачи дефинисаће се уговором о финансирању реализације пројекта, при чему се може исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране пројектом у износу до 50% од вредности уговорених радова.

Исплата уговорених средстава кориснику ловишта који у складу са радовима под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса набавља и уноси фазанску дивљач из вештачке производње, врши се по извршеној набавци, односно прихвату фазанске дивљачи, а након достављања следеће документације:

 • потписана изјава законског заступника корисника средстава о извршеној набавци фазанске дивљачи која мора да садржи податаке: о добављачу, количини која је набављена, старосној структури, вредности, број рачуна по коме су плаћени и број банковног извода као доказ о плаћању, наводе о извршеном прихвату фазанске дивљачи при чему је потребно навести ког датума је извршен прихват одређеног броја фазанске дивљачи, старосној структури и локалитету (волијери) уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола прихваћене фазанске дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветерина, и то: уверење о здравственом стању животиња, потврду о извршеној дезинфекцији возила којим се вршио транспорт фазана, као и потврду о извршеном прегледу при утовару пошиљке (фазана) – образац ВС-40/1-1, уколико се транспорт фазана вршио из друге епизоотиолошке јединице (општине);
 • копије рачуна за набавку фазанске дивљачи издатог у периоду од 1. априла 2020. године до 15. септембра године;
 • банковни извод као доказ о извршеном плаћању фазанске дивљачи по наведеном рачуну;
 • писани захтев за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта.

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци одговарајућих хранива и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи, а након достављања следеће документације:

 • потписане изјаве законског заступника корисника ловишта о извршеној набавци са подацима о врсти и количини хранива са спецификацијом трошкова, број издатог рачуна по коме је извршено плаћање и банковни извод којим се потврђује уплата по истом рачуну, уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • копију рачуна за набављено храниво издатог у периоду од 1. априла 2020. године до 1. новембра године;
 • уколико је предметно храниво купљено од физичког лица које има регистровано пољопривредно газдинство, потребно је доставити оригинал или оверену копију купопродајног уговора, и копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства;
 • копије отпремнице за набавку предметног хранива;
 • копија гарантног листа за извршену набавку предметног средства у функцији развоја мониторинга;
 • банковни извод као доказа о извршеном плаћању;
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта.

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци одговарајућих средстава, а након достављања следеће документације:

 • потписане изјаве законског заступника корисника ловишта о извршеној набавци са подацима о врсти набављених средстава, количин, насталим трошковима, број издатог рачуна по коме је извршено плаћање и банковни извод којим се потврђује уплата по истом рачуну, уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • копије рачуна за набављена средства издате у периоду од 1. априла 2020. године или касније;
 • копија гарантног листа за извршену набавку предметног средства;
 • банковни извод као доказа о извршеном плаћању;
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта.

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци новог теренског возила, а након достављања следеће документације:

 • потписане изјаве законског заступника корисника ловишта о извршеној набавци са подацима о типу возила, броју мотора, трошковима, броју издатог рачуна по коме је извршено плаћање и броју банковног извода којим се потврђује уплата по истом рачуну, уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • оригинал купопродајног уговора или оверену копију из кога је јасно да је купац корисник средстава;
 • очитану саобраћајну дозволу за возило из купопродајног уговора која мора бити на име корисника средстава као доказ о власништву и првој регистрацији;
 • копију рачуна за набављено возило издатог у периоду од 1. априла 2020. године или касније;
 • банковни извод као доказа о извршеном плаћању;
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта.

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бр. 6, 7 и 8 из тачке I. Конкурса дефинисаће се уговором о финансирању реализације пројекта, при чему се може исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране пројектом у износу до 50% од вредности уговорених радова у 2020. години.

VIII.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2020. години, за видове радова који су наведени у тачки I. Конкурсa, утврђују се уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са Корисником средстава.

IX.

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.