grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 23. 09. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

III КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА Б. ФОНДА ЗА ШУМЕ – ПРОЈЕКТИ

На основу члана 88. став 4. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и члана 3. Правилника о ближим условима, као и начину доделе и коришћења средстава из годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије и Буџетског фонда за шуме аутономне покрајине („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и 20/16),
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПО ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ШУМАРСТВА
(Објављен у „Службеном гласнику РСˮ број 67/19 од 20. септембра 2019. године)

I.

Расписује се конкурс за доделу средстава по Годишњем програму коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), у складу са условима утврђеним Уредбом о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 13/19), за следеће врсте послова:

1. ЕДУКАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА

2. РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ, за следеће теме:

 • Прогнозирање опасности и рана детекција пожара на подручју Републике Србије
 • Дефинисање методологије за утврђивање граничних вредности динамичког модулa деформација на шумским путевима
 • Предлог критеријума и индикатора расподеле дрвета из државних шума у Републици Србији.

3. ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ У ВЕЗИ СА СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА ШУМАРСТВА РС:

 • Извештај о стању шумских генетичких ресурса за потребе израде Другог извештаја о стању шумских генетичких ресурса УН Организације за храну и пољопривреду (FAO), са роком завршетка пројекта до 31. маја 2020. године.

II.

Подносилац пријаве за доделу средстава може бити:

1) сопственик, односно корисник шума и шумског земљишта;
2) правно лице или предузетник, ако је закључило уговор о изради и реализацији програма радова са сопствеником, односно корисником шуме или земљишта на коме ће се изводити радови по пројекту;
3) научноистраживачка установа у области шумарства, као и правно лице, односно предузетник које обавља послове едукације, промоције, израде студија, експертиза или развојно – истраживачких пројеката у циљу унапређења шумарства.

III.

Право на доделу средстава има подносилац пријаве који ће послове из тачке I. Конкурса извршити на подручју Републике Србије.

IV.

Пријава за доделу средстава се подноси у писаној и електронској форми.
Образац пријаве пројекта у електронској форми преузима се са интернет странице Управа за шуме www.upravazasume.gov.rs .
Попуњен образац пријаве пројекта, у форми у којој је преузет, доставити на електронску адресу gordana.gligoric@minpolj.gov.rs , као и у писаној форми уз конкурсну документацију на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

V. Конкурсна документација

Конкурсну документацију чине:

1) Образац пријаве пројекта, преузет са интернет странице Управе за шуме, попуњен и оверен од стране подносиоца.
2) Одлука надлежног органа управљања подносиоца пријаве о усвајању пројекта за учешће на конкурсу.
3) Изјава одговорног лица да се пројекат не финансира код неког другог даваоца средстава за исте намене или, уколико се финансира, доставити копију уговора закљученог са тим даваоцем средстава.

VI. Калкулација трошкова

При калкулацији трошкова, зараде чланова стручног тима који су у радном односу могу бити исказане највише до једне трећине радног времена, осим запослених у институтима, струковним удружењима и удружењима грађана, као и незапослених, чије зараде могу бити исказане у пуном износу на дан.

При правдању трошкова признаје се висина трошкова са припадајућим ПДВ-ом у складу са Законом о порезу на додату вредност, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу за који није остварен повраћај истог.

Режијски трошкови се калкулишу у износу до 10% од укупне вредности пројекта, ако укупна вредност са режијским трошковима не прелази 5.000.000,00 динара, односно до 5% за програме чија укупна вредност прелази 5.000.000,00 динара.

Приликом пријема радова, режијски трошкови се признају у односу на вредност примљених и оправданих радова.

VII. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

VIII. Критеријуми и бодовање поднетих програма

Критеријуми за уговарање и доделу средстава за финансирање пројеката по Конкурсу су:

 • референтност и структура учесника и сарадника;
 • материјално технички капацитети за реализацију пројекта;
 • квалитет предложеног пројекта и понуђених решења;
 • одрживост резултата и ефеката;
 • понуђена цена;
 • предвиђени рок за завршетак пројекта;
 • успешност у реализацији ранијих уговора – само подносиоцима пријава који нису у претходном петогодишњем периоду реализовали у целости или благовремено (без анексирања рока) уговорене радове на конкурсима Управе за шуме одузима се 5 бодова.

По свим критеријумима бодовање се врши оценом од 1-5.

Резултати оцењивања и предложених пројеката за уговарање биће објављени на интернет страници Управе за шуме www.upravazasume.gov.rs .

У поступку одабира пројеката Управа за шуме може, пре закључења уговора, да затражи презентацију поднетог пројекта, као и корекције у погледу врсте и дужине трајања пројектних активности, калкулације трошкова и висине траженог износа.

IX. Закључивање уговора

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме закључиће уговор са подносиоцима пријава чији пројекат има већи збир оцена по критеријумима из тачке VIII, до укупно расположивог износа у складу са Уредбом.

Уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са подносиоцем пријаве утврђују се услови и начин коришћења средстава из тачке I. Конкурса, а у зависности од прилива средстава буџета Републике Србије и времена вршења поједине врсте посла.

X.

Овај конкурс објавити на интернет страници Управе за шуме и у „Службеном гласнику Републике Србије”.