grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 24. 10. 2017. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Инструкција о поступању комисија за пријем радова финансираних из средстава субвенција Буџетског фонда за шуме РС

 1. У поступку пријема радова и материјално финансијске документације којом корисници средстава субвенција Буџетског фонда за шуме РС правдају добијена средства, признају се следећи трошкови:
 • набавке, односно вредности садног материјала употребљеног за садњу;
 • превоза садница и радника на терен, што укључује трошкове горива, мазива, амортизације возила и сл; трошкови превоза се рачунају тако што се цена 1 литра горива које троши возило (бензин БМБ 95 или еуро дизел) помножи са 0,25 (25%) и са бројем пређених километара;
 • ангажоване радне снаге* за извођење радова на садњи, укључујући припрему земљишта за садњу, нези шума (окопавање и прашење, сеча изданака и избојака, уклањање корова, чишћење, прве прореде), заштити шума, производњи семена и садног материјала и др;
 • дораде семена (утрошене енергије, материјала и сл);
 • материјала за производњу садница у расадику (тресета, ђубрива, хемијских средстава за заштиту и сл.);
 • рада машина употребљених за одређене послове;
 • режијске трошкове до 10% изоса оправданих трошкова.
 1. Код развојно истраживачких пројеката, трошкови се признају у складу са калкулацијом трошкова из пријаве пројекта, који је саставни део уговора; хонорари истраживача за запослене у институтима за шумарство могу бити исказани у пуном износу зараде/дан, а за остале сараднике у проценту дефинисаном уговором.
 2. Трошкови се признају у бруто износу, односно са урачунатим ПДВ-ом, ако корисник средстава достави доказ да је обавезан да плати ПДВ на приказани износ, и да нема право на повраћај ПДВ приказан у напред наведеном бруто износу.
 3. Корисници средстава су дужни да за набавке добара и услуга из средстава буџета примењују одредбе Закона о јавним набавкама.

______________________________________________________________________________

*ангажована радна снага у свим врстама послова подразумева раднике ангажоване по основу уговора са извођачем радова, као и сопствену радну снагу.

НЕ ОБУХВАТА рад запослених у правном лицу (инжењера, техничара) за стручне послове који су основна делатност газдовањa шумама као што су пројетовање, организација, надзор и сл..