Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству

Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству обавља послове који се односе на:

 • Учешће у изради стратешких и планских докумената у шумарству;
 • Праћење, анализу и давање сагласности на планска документа газдовања шумама;
 • Давање стручног мишљења о амандманима, нацртима и предлозима закона, предлозима других прописа и општих аката;
 • Израду прилога за релевантна програмска и стратешка документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности Управе у области међународних односа;
 • Оцену налаза вештака које се односе на процену вредности шума и шумског земљишта чија се намена мења;
 • Припрему мишљења на прописе, планска и друга акта из области заштите животне средине, просторног планирања и других релевантних сектора и њихову имплементацију у стратешка и планска документа у шумарству;
 • Вођење базе података о шумском фонду Републике Србије;
 • Евиденцију о основним статистичким показатељима шумарства Републике Србије;
 • Праћење и анализу података о извршењу годишњих планова газдовања шумама;
 • Праћење реализације поверених послова у шумама сопственика – физичких лица;
 • Заштиту шума од биљних болести, штеточина и пожара, као и праћење и предлагање мера за њихово сузбијање;
 • Организовање стручних семинара и саветовања која се односе на израду и реализацију планских докумената у области шумарства;
 • Обавља и друге послове из ове области.