grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 27. 08. 2018. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2018. години

I.

Расписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс), за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији у износу од 40.482.000,00 динара за следеће видове радова:

 1. спровођење процеса реинтродукције врсте дивљачи јелена обичног (Cervus elaphus) кроз изградњу ограђеног прихватилишта за дивљач, насељавање дивљачи и спровођење других активности у функцији осигурања реинтродукције јеленске дивљачи на подручју централне Србије;
 2. набавка фазана (Phasianus colchicus) из вештачке производње ради уношења у ловиште;
 3. унапређење услова за одрживо управљање популацијама осталих ловних врста дивљачи у ловишту (набавка одговарајућих хранива и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи, као и набавка посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у фунцији развоја мониторинга);
 4. остале радове од значаја за развој ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији;
 5. истраживачке радове (израда студија, експертиза и развојно – истраживачких пројеката) у циљу унапређења стања за одрживо управљање популацијама дивљачи, а нарочито за врсте дивљачи: дивокоза (Rupicapra rupicapra), вук (Canis lupus), дивља мачка (Felis silvestris), зец (Lepus europaeus), медвед (Ursus arctos), рис (Lynx lynx), велики тетреб (Tetrao urogallus), лештарка (Bonasa bonasia) и јаребица камењарка (Alectoris graeca).

II.

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина (у даљем тексту: Подносилац пријаве). Изузетно, пријаву на Конкурс за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса могу поднети и други корисници ловишта са подручја Републике Србије који у свом ловишту имају врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) у одговарајућој бројности да могу да излуче одређен број јединки хватањем и испоруче на одговарајући локалитет у централној Србији.

Пријаву за радове под редним бр. 2. и 3. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Пријаву за радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, као и правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Пријаву за радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво акредитоване образовне и научноистраживачке установе (школе, факултети и институти) са подручја Републике Србије у области ловства и заштите дивљачи (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

III.

Пријава се подноси у писаној форми на одговарајућем пријавном обрасцу на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

Одговарајући пријавни образац (Образац 1 – пријава за видове радова под редним бр. 1. до 3. и Образац 2 – пријава за видове радова под редним бројем 4. и 5.), као и одговарајући извештајни образац (Извештајни образац 2017/2018) преузима се са сајта Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs. Напомена: корисници ловишта који подносе Пријаву, уколико нису доставили попуњен извезтајни образац за ловне године: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017  у обавези су да и њега доставе (Извештајни образац 2013-2017).

Пријавни образац, као и извештајни образац, је потребно попунити искључиво на рачунару, тако да се у одговарајући неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци.

Пријавни образац, као и извештајни образац, који се доставља мора бити оверен печатом и потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Рок за достављање Пријава по овом Конкурсу је 10 дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство ће у року од 30 дана од дана затварања Конкурса извршити одабир програма/пројеката за уговарање.

IV.

а) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса, корисник ловишта са подручја Републике Србије изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, на чијој се површини планира реинтродукција јеленске дивљачи, уз Пријаву, обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица да ће у складу са динамиком спровођења процеса реинтродукције јеленске дивљачи извршити поступак измене и допуне планског документа за газдовање ловиштем који се односи на реинтродукцију јеленске дивљачи;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);
 • за потребе изградње прихватилишта за јеленску дивљач обавезно се доставља доказ о власништву над земљиштем на коме се планира подизање прихватилишта за јеленску дивљач површине до 10 ha (препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига), или сагласност власника земљишта да се на његовој имовини може изградити прихватилиште за прихват јеленске дивљачи површине до 10 ha (оверена копија уговора о закупу земљишта за подизање прихватилишта за јеленску дивљач или о уступању земљишта на коришћење са назнаком катастaрске парцеле на којој је планирано подизање наведеног прихватилишта, препис листа непокретности, односно извод из земљишних књига);
 • за потребе изградње ограђеног прихватилишта за јеленску дивљач, обавезно се доставља пројектна документација која садржи технички пројекат изградње ограђеног прихватилишта површине до 10 ha;
 • попуњен извештајни образац;

б) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса, корисник ловишта који у свом ловишту има врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) у одговарајућој бројности да може да излучи одређен број јединки хватањем и испоручи их на неки од наведених локалитета, уз Пријаву, обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);
 • извод из годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фонда јеленске дивљачи у ловној години 2018/2019. и извод из ловне основе са приказом динамике развоја популације јеленске дивљачи у важећем планском периоду;
 • попуњен извештајни овразац;

2) Уз Пријаву за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица корисника ловишта колико је планирано да се набави фазанске дивљачи из вештачке производње и од које фазанерије је планирана набавка, или колико је набављено фазанске дивљачи и од које фазанерије је набављено ради испуштања у ловиште у ловној 2018/2019. години;
 • доказ да је фазанерија од које је дивљач набављена или треба да се набави уписана у регистар Управе за ветерину (од фазанерије прибавити копију решења о упису у регистар објеката за производњу фазана у инкубатору – инкубаторска станица);
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);
 • извод из годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фонда фазанске дивљачи (Phasianus colchicus) при чему је нарочито потребно приказати број јединки који се планира испустити у ловиште из вештачке производње и извод из ловне основе са приказом планираног испуштања фазанске дивљачи у важећем планском периоду;
 • попуњен извештајни образац;

3) Уз Пријаву за радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента).
 • попуњен извештајни образац;

4) а) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 4. из тачке I. Конкурса, корисник ловишта, уз Пријаву, обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента).
 • попуњен извештајни образац;

б) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 4. из тачке I. Конкурса, правно лице са подручја Републике Србије, које се бави развојем и унапређењем дивљачи и ловства, уз Пријаву, обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента);

5) Уз Пријаву за радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и текућем рачуну (копију картона депонованих потписа за динарски рачун клијента).

V.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на Конкурс.

Подносиоцу пријаве који поднесе више од једне пријаве на Конкурс, све пријаве биће одбачене без разматрања.

Пријаве које се не поднесу на одговарајућем пријавном обрасцу у писаној форми у предвиђеном року, пријаве уз које није приложена одговарајућа документација наведена у Конкурсу, као и пријаве које нису одговарајуће попуњене, неће се узети у разматрање.

У поступку разматрања предност ће имати пријаве са садржином програмских/пројектних активности које представљају спровоћење процеса реинтродукције (насељавања) врсте дивљачи јелена обичног (Cervus elaphus) у западном делу централне Србије.

Остале пријаве, у поступку разматрања биће вредноване по следећим критеријумима:

 1. релевантност;
 2. утицај и изводљивост;
 3. институционални и професионални капацитети;
 4. буџет пројекта;
 5. резултати газдовања ловиштем у претходном периоду (само за кориснике ловишта)

У поступку разматрања по приспелој пријави, поред наведене документације коју је у обавези да достави подносилац пријаве, Управа за шуме може затражити и додатне информације од подносиоца пријаве о програму/пројекту са којим је конкурисао.

VI.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки јеленске дивљачи, одређене полне и старосне структуре, могу се исплатити средства у износу највише до 300.000,00 динара по једној ухваћеној и испорученој јединци.

За радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана набавка одређеног броја јединки фазанске дивљачи из вештачке производње, одређене старости, могу се исплатити средства у износу највише до 100,00 динара по једној јединци старости 5 – 6 недеља, или средства у износу највише до 250,00 динара по једној јединци старости 7 – 10 недеља, или средства у износу највише до 350,00 динара по једној јединци старости 11 недеља и старији. Корисник ловишта који намерава да поднесе пријаву на Конкурс за наведени вид радова, субвенцију за набавку фазанске дивљачи може остварити, уз испуњеност осталих услова, само за једну од наведених старосних категорија фазанске дивљачи коју је набавио од фазанерије која је уписана у регистар Управе за ветерину.

Преглед фазанерија које су уписане у регистар Управе за ветерину може се преузети са сајта Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs.

За радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса могу се исплатити средства у износу највише до 200.000,00 динара.

VII.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана изградња ограђеног прихватилишта за јеленску дивљач и спровођење других активности у функцији осигурања реинтродукције јеленске дивљачи на одабраном локалитету, може се исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране програмом/пројектом у износу највише 70% од вредности изградње ограђеног прихватилишта.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки јеленске дивљачи, одређене полне и старосне структуре, вршиће се по извршеној испоруци уговореног броја јеленске дивљачи, одређене полне и старосне структуре, на одабрани локалитет, а након достављања следеће документације:

 • потписане и оверене изјаве овлашћеног лица да је одређеног дана извршио испоруку јеленске дивљачи на одабрани локалитет у броју и структури који су утврђени уговором уз навођење осталих чињеница које сматра битним;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола испоручене јеленске дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветеринарство;
 • копије записника републичког шумарског и ловног инспектора о испуштању јеленске дивљачи на одабрани локалитет;
 • писменог захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника средстава;

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци, односно прихвату фазанске дивљачи, а након достављања следеће документације:

 • потписане и оверене изјаве овлашћеног лица корисника ловишта о извршеној набавци фазанске дивљачи (од кога су набављени, колико је набављено, које старости, вредност, број рачуна по коме су плаћени и број извода банке којим су плаћени), као и наводе о извршеном прихвату фазанске дивљачи, при чему је потребно навести ког датума је извршен прихват одређеног броја фазанске дивљачи, одређене старости, на ком локалитеру (волијери) уз навођење осталих чињеница које овлашћено лице сматра битним;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола прихваћене фазанске дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветеринарство, и то: уверење о здравственом стању животиља, потврду о извршеној дезинфекцији возила којом се вршио транспорт фазана, као и потврду о извршеном прегледу при утовару пошиљке (фазана) – образац ВС-40/1-1, уколико се транспорт фазана вршио из друге епизоотиолошке јединице (општине);
 • рачуна за набавку фазанске дивљачи не старији од 1. априла 2018. године, а најкасније издатог до 15. септембра године;
 • извода овереног од стране банке као доказа о извршеном плаћању фазанске дивљачи по наведеном рачуну;
 • писменог захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта;

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци одговарајућих хранива и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи, односно извршеној набавци посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у фунцији развоја мониторинга, а након достављања следеће документације:

 • потписане и оверене изјаве овлашћеног лица корисника ловишта о извршеној набавци (врсте хранива или средства у функцији развоја мониторинга, количина, вредност, број рачуна по коме је плаћено и број извода банке којим је плаћено), уз навођење осталих чињеница које овлашћено лице сматра битним;
 • рачуна за набавку предметног хранива не старијег од 1. априла 2018. године, а најкасније издатог до 1. новембра године (ако је извршена набавка одговарајућих хранива);
 • уколико је предметно храниво купљено од физичког лица које има регистровано пољопривредно газдинство, потребно је доставити оверену копију купопродајног уговора, као и оверену копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства;
 • оверене копије отпремнице за набавку предметног хранива;
 • рачуна за набавку средства не старији од 1. априла 2018. године, а најкасније издатог до 1. новембра године (ако је извршена набавка неког средства у функцији развоја мониторинга у складу са овим конкурсом);
 • оверене копије гарантног листа за извршену набавку предметног средства;
 • извода овереног од стране банке као доказа о извршеном плаћању;
 • писменог захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта;

Исплата уговорених средстава за радове под редним бр. 4 – 5. из тачке I. Конкурса дефинисаће се уговором о финансирању реализације програма/пројекта, при чему се може исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране програмом/пројектом у износу највише 50% од вредности уговорених радова у 2018. години.

VIII.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2018. години, за видове радова који су наведени у тачки I. Конкурсa, утврђују се уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са Корисником средстава

IX.

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.