grb srbije

Република Србија

УПРАВА ЗА ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Датум: 25. 12. 2019. године
Адреса: Омладинских Бригада 1 11070 Н. Београд
Tелефон: 011/311-76-37
Факс: 011/260-34-73
е-пошта: office.sume@minpolj.gov.rs

Конкурс за обављање извештајно – дијагнозно прогнозних послова у заштити шума и других послова од јавног интереса у области здравља шумског биља

На основу члана члана 44. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18), а у вези члана 18. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09 и 17/19),

 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

К О Н К У Р С

ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈНО – ДИЈАГНОЗНО ПРОГНОЗНИХ ПОСЛОВА У ЗАШТИТИ ШУМА  И ДРУГИХ ПОСЛОВА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА ШУМСКОГ БИЉА

(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 91/2019.)

I

Расписује се конкурс за обављање извештајно – дијагнозно прогнозних послова у заштити шума  и других послова од јавног интереса у области здравља шумског биља, утврђених у члану 44. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18) и у члану 17. Закона о здрављу биља („Службени гласник РС” број 41/09 и 17/19) – у даљем тексту: Конкурс, за следеће послове:                                                                             

А.    Извештајно – дијагнозно прогнозни послови у заштити шума  и други послови од јавног интереса у области здравља шумског биља

 1. извештајно –дијагнозно – прогнозни послови у заштити шума;
 2. посебан надзор над штетним организмима у шумама РС у складу са Програмом мера заштите здравља биља;
 3. извештавање надлежног органа о појави штетних организама са листи прописаних законом, новој или изненадној масовној појави штетних организама;
 4. едукација држаоца биља, пружаоца услуга и других лица о штетним организмима са листи прописаних овим законом, као и фитосанитарним мерама;
 5. припрема научне основе за доношење превентивних мера заштите здравља биља.

Б. Праћење и провера здравственог стања шумског биља

 1. праћење и провера здравственог стања шумског биља током његовог раста и развоја у засадима, објектима и другим површинама и вођење евиденције о томе, укључујући и самоникло шумско биље;
 2. праћење и провера здравственог стања семена, расада и садног материјала на присуство штетних организама.

Конкурс се расписује према врсти посла, територији и објектима у којима се обављају.

II

Пријаву за доделу послова из тачке I Конкурса  (у даљем тексту: пријава) могу поднети правна лица која су:

– регистрована код надлежног органа за обављање научно – истраживачког рада у области шумарства, односно уписана у одговарајући регистар;

              – технички опремљена за обављење послова из тачке I Конкурса, као и да поседују у свом саставу пратеће лабораторије за фитопатолошка  и ентомолошка  истраживања;

– кадровски оспособљена за обављање послова из тачке I Конкурса, што подразумева да у својој кадровској структури у радном односу на неодређено време имају запослена лица која су стекла високо образовање из научне области биотехничких и биолошких наука (у стручним звањима мастер, магистар, доктор наука) са минимумом 5 година радног искуства на одговарајућим пословима из тачке I Конкурса;

доставе доказ о испуњености услова у погледу искуства, резултата и благовремености у досадашњем обављању послова из тачке I Конкурса.

III

Правна лица из тачке  II Конкурса дужна су да доставе:

 • Извод о регистрацији код надлежног органа, односно о последњој статусној промени, доказ о матичном броју, пореском идентификационом броју, текући рачун и извод из регистра Републичког завода за статистику- Обавештење о разврставању.
 • Попуњен Образац о техничкој опремљености и кадровској оспособљености за послове из тачке I Конкурса, са прилозима, којима се доказују наводи. Наведени образац се може преузети на интернет страници Управе за шуме https://upravazasume.gov.rs/ .
 • Доказ о испуњености услова у погледу искуства, резултата и благовремености у досадашњем обављању послова који су предмет из тачке I Конкурса.
 • Годишњи програм рада за тачку I подтачку А1, који садржи оперативни план вршења послова и који треба да буде сачињен посебно за територију АП Војводине, а посебно за територију Републике Србије без територије АП Војводине, (у зависности за коју територију конкурише).
 • Списак засада, објеката и других површина из тачке I подтачка Б, на које се пријава односи.
 • Одлуку надлежног органа подносиоца пријаве о усвајању програма из подтачке А1.
 • Изјаву одговорног лица да са програмом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене.

Доказе под редним бројем 1 доставити у виду неоверених копија, а Министарство може, пре доношења одлуке, да тражи на увид оригинале или оверене копије.

Списак засада, објеката и других површина из поглавља I подтачке Б. преузима се са интернет страницe Управе за шуме https://upravazasume.gov.rs/.

IV

Пријава се подноси у писаној и електронској форми на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме, Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1, односно office.sume@minpolj.gov.rs са називом предмета: Конкурс .

Рок за достављање пријаве по овом конкурсу је 15 радних дана од дана објављивања.

Пријава без приложене документације наведене у тачки III Конкурса, неће се узети у разматрање.

V

Приоритет при закључењу уговора за обављање послова из тачке I А.  имаће правна лица која имају највећи број бодова (максималан број 100 бодова) према следећим критеријумима :

 • Кадровска опремљеност највише ……………………………………………………………….  40 бодова;

а)  најмање 3 истраживача наведена у тачки II алинеја 3 са искуством од најмање 5 година на пословима из тачке I А. ……………………………………………………………………………………. 20 бодова;

б) најмање 4 истраживача наведена у тачки II алинеја 3 са искуством од најмање 5 година на пословима из тачке I А. ……………………………………………………………………………………. 30 бодова;

ц)  5 и више истраживача наведених у тачки II алинеја 3 са искуством од најмање 5 година на пословима из тачке I А. ……………………………………………………………………………………. 40 бодова.

 2) Материјално – техничка опремљеност највише  ………………....……………..  50 бодова;

 а) лабораторија (ентомолошка и фитопатолошка) са пратећом опремом ……………….. 10 бодова;

 б) опрема за даљинско праћење штетних организама (беспилотна летелица ) ………… 10 бодова;

 ц) савремена опрема за даљинско праћење и прогнозу штетних организама (беспилотна летелица са камером и одговарајућим софтвером за обраду снимљених података) ……………………………………………………………………………………………………… 20 бодова;

д) поседовање евиденције о кретању штетних организама (5 година) …………………….. 5 бодова;

е) 4 и више службена аутомобила .……………………………………………………………………………5 бодова;

3)  Искуство, резултати и благовременост у досадашњем обављању послова из тачке I Конкурса. које је финансирала ова Управа за период од 5 година, највише ……10 бодова;

а) Континуирано искуство, резултати и благовременост у досадашњем обављању послова из тачке I Конкурса ……………………………………………………………………………………………….8 бодова;

б) Периодично искуство, резултати и благовременост у досадашњем обављању послова из тачке I Конкурса ……………………………………………………………………………………………2 бодова.

У случају истог броја бодова, приоритет у додели  посла из тачке А. поглавља I има правно лице које је регистровано првенствено за научно – истраживачку делатност.   

VI

Приоритет при закључењу уговора за обављање послова из тачке I Б имаће правна лица која имају највећи број бодова (максималан број 100 бодова) према следећим критеријумима:

 • Број објеката за које се подноси пријава највише …………………………………………. 30 бодова

а) 200 и више објеката* …………………………………………………………………………………….. 30 бодова;

б) 100 – 199 објеката ………………………………………………………………………………………….. 20 бодова;

ц) 1 – 99 објеката ………………………………………………………………………………………………. 10 бодова.

* расадника, матичњака или селекционисаних семенских објеката

 • Кадровска опремљеност највише …………………………………………………………………. 30 бодова

а)  5 истраживача из тачке II алинеја 3 …………………………………………………………….. 10 бодова;

б) 6 истраживача из тачке II алинеја 3 ……………………………………………………………… 20 бодова;

ц) 7 истраживача из тачке II алинеја 3 ……………………………………………………………… 30 бодова.

 • Материјално – техничка опремљеност највише ………………………………………… 10 бодова;

а)  лабораторија (ентомолошка и фитопатолошка) са пратећом опремом …………..5 бодова;

б)  3 и више аутомобила  …………………………………………………………………………………. 5 бодова.

 • Квалитет у вршењу послова у претходном периоду, највише ……………………. 30 бодова

а) број истраживача који су обављали послове из тачке I Б утврђен на основу достављених записника о извршеним пословима:

                        1-3 истраживача ……………………………………………………………………….. 10 бодова;

                        4 и више истраживача ……………………………………………………………….. 20 бодова;

б)  рок у коме су достављани записници о извршеним прегледима:

до 15 дана од дана извршеног прегледа: ……………………………………  10 бодова;

               преко 15 дана од дана извршеног прегледа: …………………………………  5 бодова.

У случају истог броја бодова, приоритет у додели посла има правно лице које је у претходном периоду обављало послове из тачке Б. поглавља I у објектима за које конкурише, уколико није било примедби власника објеката.

VII

Одлука о избору правног лица за обављање послова од јавног интереса донеће се у року од 10 дана након истека рока за подношење пријава на Конкурс.

Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

VIII

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде закључиће уговор са правним лиц-ем/-има које буде изабрано по овом конкурсу.

Уговор се закључује на период од 5 година.

IX

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.