Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапређењу шумарства

Одсек за шумарску политику и реализацију мера на унапређивању шумарства и ловства обавља послове који се односе на:

  • Припрему стручних основа за утврђивање и спровођење политике у области шумарства;
  • Припрему стручних основа за израду предлога закона и подзаконских аката из области шумарства;
  • Израду Програма развоја шумарства Републике Србије; израду анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала из области шумарства;
  • Припрему финансијског плана у делу који се односи на стручно саветодавне послове у шумама сопственика – физичких лица и подстицајна средства за унапређење шумарства;
  • Припрему и спровођење јавног конкурса – огласа за доделу подстицајних средстава буџета за унапређење шумарства;
  • Праћење реализације уговорених радова из средстава буџета за унапређење шумарства;
  • Дефинисање површина, потребних врста и количина шумског репродуктивног материјала за пошумљавања;
  • Праћење стања производње шумског семена и садног материјала и очувања генетске варијабилности шумских врста и предлагање мера за унапређивање ове делатности;
  • Организовање стручних семинара и саветовања из делокруга Одсека; обавља и и друге послове из ове области.