Одељење шумарске и ловне инспекције

Одељење шумарске и ловне инспекције обавља послове који се односе на:

  • Надзор над вршењем поверених послова;
  • Надзор над применом и спровођењем закона и других прописа из области шумарства, шумског семена и садног материјала, заштите шума и ловства;
  • Контролу примене и спровођења стандарда;
  • Надзор над спровођењем закона и других прописа и аката који се односе на шуме укључене у националне паркове;
  • Надзор над вршењем јавних овлашћења од стране предузећа и других организација којима је поверено вршење јавних овлашћења; координирање рада инспектора на терену;
  • Учествовање у давању стручних решења код израде предлога прописа и других општих аката из делокруга Управе;
  • Учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења;
  • Давање мишљења, инструкција и упутстава за примену прописа;
  • Пружање стручне помоћи инспекторима у надзору и примени закона и других прописа из области шумарства и ловства;
  • Израда захтева за покретање казнених поступака, жалби и приговора на одлуке правосудних органа донетих по поднетим захтевима; обавља и друге послове из ове области.

ОБУКА ШУМАРСКИХ И ЛОВНИХ ИНСПЕКТОРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОФТВЕРА ЕИНСПЕКТОР. ОБУКА ЈЕ ОДРЖАНА 13. И 14.5.2019. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА СРПСКО КОРЕЈСКОГ ИНФОРМАТИЧКО ПРИСТУПНОГ ЦЕНТАРА, У БЕОГРАДУ – ДОБРИЊСКА 11.

 

Документа за преузимање